ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 23:23
ފްރާންސް ގައި 4 އަހަރުން އެއްފަހަރު ނެރޭ ނޫސް މީހަކު ކިޔަނީ
ފްރާންސް ގައި 4 އަހަރުން އެއްފަހަރު ނެރޭ ނޫސް މީހަކު ކިޔަނީ
ބީބީސީ
ލީޕް އިޔަރ
ފެބްރުއަރީ 29 :މިޚާއްސަދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކުރީ ކޮންކަމެއް ؟
 
މި ނޫހުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މީހުން ހެއްވާލުން ކަމަށް ވެއެވެ.

މިއަދަކީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރުން އެއްފަހަރު އަންނަ ވަރަށް ޚާއްސަ ދުވަހެކެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން އާއިލާ އާއި ލޯބިވާ އެހެންވެސް ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަކޮށް ހަނދާނުގައި ރައްކާކުރެވޭފަދަ އުފާވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޭސްބުކް ޕޯސްޓްތައް ލާ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކާ ކެފޭ ތަކުން ބައްދަލް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފްރާންސްގައި ވެސް ވަރަށް ޚާއްސަކަމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. އެއީ އެގައުމުގައި ނެރެންފަށާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި "ލީޕް އިޔަރ" ނޫހުގެ އިތުރު އެޑިޝަނެއް ނެރުމެވެ. "ލާބޫގީޑުސަޕުއަރ" ގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަން 1980ގައި ނެރެފައިވާއިރު މިއަހަރު ނެރުނީ 12 ވަނަ އެޑިޝަނެވެ. މިހާރު މިނޫހުގެ ދެލައްކަ ކޮޕީ ޕްރިންޓް އެޑިޝަންގެ ގޮތުގައި ނެރޭކަމަށް ވެއެވެ.

ޒުވާނުންތަކެއް މަޖަލަކަށް ނެރެންފެށި 20 ސަފުހާގެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫހަށް މިއަދުވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އުފެދިފައެވެ. މިހާރު 4ޕައުންޑް ވިހިސެންޓަށް ވިއްކަން ފަށާފައިވާ ނޫސް އަދިވެސް ނެރެމުންދަނީ ރައްޓެހިންގެ ގްރޫޕެއްގެ މަސައްކަތުން ކަމަށް ވެއެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދުރު ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ދަންނަ "ލާ ބޫގީ" ނޫހުގައި އެހެންވެސް ނޫސްތަކެކޭއެއްގޮތަށް ކޮންމެ ކަމަކަށް ސެކްޝަނެއް ވާއިރު އާޓް، ޕަޒްލްސް އަދި މަޝްހޫރު މީހުންނާބެހޭ "ގޮސިޕް" ސެކްޝަނެއް ވެއެވެ.  

މިނޫހުގެ ޚާއްސަ ކަމަކީ ގިނަ އާޓިކަލްތައް ލިޔެފަ ހުންނަނީ ކިއުންތެރިން ހެއްވާލާފަދަ މަޖާ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވުމެވެ.

ފުރަތަމަ ލީޑް ސްޓޯރީގަ ބުނާގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް ވިސްނުންތޫނު މީހުންގެ ގޮތުގައި ގުނޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެނީ އޭ އައިގެ ސަބަބުން އިމްތިހާންތަކުގެ ބޭނުން ކެނޑެމުން ދާތީއެވެ!!

ދެވަނަ ލީޑް ސްޓޯރީގައި ބަލާލާފައިވަނީ އަމިއްލަ ޖިންސް ބަދަލު ކުރަން ބޭނުން ފިރިހެނުންނަށެވެ. "އަންހެނުންނަށް ވުމުގެ ކުރިން ފިރިހެނުން ދެނެގަންނަން ޖެހޭކަންތައް" މިސުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ އާޓީކަލްގައި އެފަދަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުންތަކަށް ބަލާލާފައި ވެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަފުހާގައި ބަލާލާފައިވަނީ އެންމެ "ފޮގެޓަބަލް" ނުވަތަ ހަނދާނުގަ ނުހުންނަ އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ލިޒް ޓްރަސް ގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ.   

ކުޅިވަރު ސަފުހާގައި އެޑިޓަރުން ވަނީ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އިން ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޓްވާ ފަރާތަކަށް، ވަރަށް "އަންފިޓް" ކޮން ހުންނަ ކަމަށް ފެންނަ  ކުރީގެ އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ވިންސްޓަން ޗަރޗްހިލްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ތައާރަފް ކުރަން ހުށައަޅާފައެވެ. އެހެނީ، ނޫސް ބުނާ ގޮތުން ޗަރޗްހިލްގެ މޮޓޯ އަކީ "ނޯ ސްޕޯޓް" ނުވަތަ ކުޅީވަރަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

"ލާ ބޫގީ" ނޫހަށް ނަންދީފައިވަނީ ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ކާޓޫން ކެރެކްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތް ކޮށް ކަމަށް ވެއެވެ.

ހަމަ އެކަނި ޕްރިންޓް އެޑިޝަން ލިބެން ހުންނަ މިނޫހުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މީހުން ހެއްވާލުން ކަމަށް ވެއެވެ. އެހެނީ މިދުވަސްވަރަކީ ހީލުމުގެ ބޭނުން އެންމެނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދުވަސް ވަރަކަށް ވާތީ ކަމަށް ވެއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް