ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 21:37
ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު، ނަބީލް އަބޫ ރުދައިނާ
ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު، ނަބީލް އަބޫ ރުދައިނާ
ރޮއިޓާސް
އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު
އިސްރާއީލުގެ އާބާދީތައް ފަލަސްތީނުގައި ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ: އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު
 
ނަތަންޔާހޫގެ ޕްލޭނަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެންމެހައި މުސްލިމުންނާއި އަދި ކްރިސްޓިއަނުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައިގައި އެޅި ފިޔަވަޅެއް

އިސްރާއީލްގެ އާބާދީތައް ފަލަސްތީނުގައި ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު މިސަރަޙައްދުގައި ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި, ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު ނަބީލް އަބޫ ރުދައިނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރުދައިނާ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ދުނަމްގެ އެތައް ހާސް ބިމެއް ހިފުމަށް ނިންމި ނިންމުން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ހުރިހާ އާބާދީތަކަކީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ އާބާދީތަކެއް ކަމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އާބާދީތައް ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު ސުލްހައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަބޫ ރުދައިނާ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިސްރާއީލު ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގައި އިސްރާއީލް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އާބާދީތައް ފުޅާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބިން ހިފުމާއި، ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށަކީ އިރުމަތީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން އޮތްހައި ކަމެއް އިސްރާއީލުން ކުރާނެކަމަށެވެ.

1967 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހުރިހާ ބިންތަކަކީ ވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިންތައް ކަމަށާއި، އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގަރާރުތަކާ ޚިލާފަށް، އިރުމަތީ ގުދުސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަލަސްތީނުގެ ހުރިހާ ބިމެއްގައި އާބާދީތައް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އަބަދުވެސް އިއުލާން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ގުދުސްގެ އިރުމަތިން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިފުމަށް އިސްރާއީލު ސަރުކާރުން ކުރި އިއުލާނަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުން އެ ސިޓީ އެކަހެރިކުރުމަށް އިސްރާއީލުން ރާވާފައިވާ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެންމެހައި މުސްލިމުންނާއި އަދި ކްރިސްޓިއަނުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

އާބާދީތައް ދެމެހެއްޓުމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާ ބިންތަކާ ދެކޮޅަށް އެމީހުން ހިންގަމުންދާ ހަރުކަށި އަމަލުތަކާއެކު ސުލްހައެއް ނުވަތަ އަމާންކަމެއް ނޯންނާނެ.
ތަރުޖަމާނު، އަބޫ ރުދައިނާ

އިރުމަތީ ގުދުސާއި ޣައްޒާ ހިމެނޭގޮތަށް 1967 ވަނަ އަހަރު ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުން އިސްރާއީލް މުޅިން ނުފައިބަނީސް ސުލްހައެއް ނުވަތަ ސަލާމަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ އިސްރާއީލުގެ މި ސިޔާސަތުތަކުގެ ޒިންމާ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އަޅުއްވައި، ޣައްޒާގައި ވިޔަސް އަދި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވިޔަސް އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅައި، އެމެރިކާއިން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަމަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ލޭއޮހޮރުވުމުގެ ޖަރީމާތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް