ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 23:14
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގާނޫނު
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
 
ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވުމަކީ އެ ރައީސަކު ޢަޒުލު ކުރުމަށް ލިބޭ އެއް ބާރު
 
އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙު، ރައީސް މުއިއްޒު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފިނަމަ އެމަނިކުފާނު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ ކަމަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ފަސް ވަނަ އިސްލާހު ގެނައި ބިލު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ 11 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށް، 12 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ތަސްދީގުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި، 14 ދުވަސް ހަމަ ވުމުން ރައީސް ވަނީ އެ ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ބިލު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިސާން ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނު އަސާސީ އަދި ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ކުރީގެ ޙުކުމުން އިނގޭ ގޮތުން، ބިލެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފި ނަމަ، އެ ބިލަކީ މިއަދުން މިއަދަށް ތަސްދީގުކުރަން ޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހިސާން އިޝާރަތްކުރެއްވި ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި ބިލެއް، ރައީސް ނަޝީދު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި ލަސްކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގައި ރައުޔެއް ނެރެ ދިނުމަށް އެދި، އޭރުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މިހާރު ރައީސްގެ ޚާއްސަ މުޝީރު އަބްދުއްރަޙިމް އަބްދުﷲ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެވެ.

އެގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މައްސަލައަށް އިޝާރަތްކުރައްވަމުން ހިސާން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމު ކޯޓުން ނެރުނު ޙުކުމުގައި ބުނީ، އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ލަސްކުރުމަކާ ނުލައި އެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ކަނޑައެޅިގެން އެމަނިކުފާނު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވީއެވެ. އަދި ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވުމަކީ އެ ރައީސަކު ޢަޒުލު ކުރުމަށް ލިބޭ އެއް ބާރު ކަމަށްވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލުކުރުމުން ހިސާން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީއޭ. އެންމެ ތިލަކޮށް މާނަކުރާ އިރު ވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ. ދެން އެއަށްފަހު، އަޅުގަނޑުމެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ޕާޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނިންމާނީ
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލު، ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ 14 މެންބަރުންނެވެ.

އެ ބިލު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރި ނަމަވެސް، މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮންނާނީ މާރިޗު 17ގައި، ރޯދަ މަހުގައި ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ބުދަ ދުވަހު ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު