ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 12:36
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުން
އަލަށް ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އިންސާފު ޤާއިމުނުކުރެވޭނެ: ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް
 
ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެއަކީ ދިގު ތާރީޚެއް ހިމެނޭ ތަނެއް
 
އިންސާފު ލިބިދިނުމުގެ ޒިންމާއަކީ މުހިއްމު، އަދި ބޮޑު ޒިންމާއެއް

އަލަށް ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލިވެރިނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އިންސާފު ޤާއިމު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޯޓުތަކަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އިންސާފު ލިބިދިނުމުގެ ޒިންމާއަކީ މުހިއްމު، އަދި ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ބޮޑު އަދި ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އިންސާފު ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިންސާފު ލިބިދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުން
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް

އޭގެ އިތުރުން، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު ފަދަ އަލަށް ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީވެސް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލިވެރިނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އިންސާފު ޤާއިމު ނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލަށް މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންވެސް އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެއަކީ ދިގު ތާރީޚެއް ހިމެނޭ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރަކަށްވީތީ ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކުތަކެއް ހުންނާނެކަންވެސް ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެނގިފައިވާގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ޝަރީއަތް މިހާތަނަށް ވެސް ލަސްކުރީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެން: ޔާމީން
ހެކިބަސް ނަގާފައި ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާގެ ނުފޫޒުން ހެކިން ލައްވައި ޝަރީޢަތަށް ސިޓީ ފޮނުވުން ވަނީ ގިނަވެފައި: ހައިކޯޓު