ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 05:52
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން
ސަން އޮންލައިން
ޕީއެންއެފް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީ، ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅައިފި
 
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދިންތާ ގާތްގަޑަކަށް ތިން މަސް ފަހުން ފޯމުތައް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދިންތާ ގާތްގަޑަކަށް ތިން މަސް ފަހުން ފޯމުތައް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 3،200 ފޯމު އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެކަމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ޕާޓީގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރީގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީޙް ވިދާޅުވީ، ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އީސީގެ ފަރާތުން އަވަހަށް ލިބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ މަދުވެގެން 3،000 މެންބަރުންގެ ސޮއި ހިމެނޭ ފޯމުތަކެވެ. އެ އަދަދަށް ފޯމު ހަމަކޮށް ޕީއެންއެފް އިން އީސީއަށް ފޯމުތައް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެ ޕާޓީއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ އިތުރު ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ތިބި ކަމަށް މަލީހް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން 3،200 ފޯމު އީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް މަލީހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެންއެފް އަކީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ރައީސް ޔާމީނާ ދެމެދު އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން، އޭރު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ނުވަތަ ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ އިސް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީން ކުއްލި ގޮތަކަށް އުފެއްދެވި ޕާޓީއެކެވެ. މިހާރު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަނުގެ އިސް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަނީ ރައީސް މުއިއްޒުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި
ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވާހަކައެއް މި ސަރުކާރުން ނުދައްކާ - މަލީހު
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ގއ ވިލިނގިލީގައި ތިބި ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުކުރު ރައީސް ޞާލިޙަށް
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އިރުއޮއްސި 6:00ގެ ކުރިން ލިބެންޖެހޭނެ، އެކަންކުރި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
ޖަމީލް ރައީސަށް: ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ދުރާލާ ރާވައިގެން، ތި އުޅުއްވަނީ ބުހުތާނު ދޮގުހަދައިގެން ޑެމޭޖް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ