ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 20:52
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ރޮއިޓާސް
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
 
އިޒްރާއިލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި އަންގާރަދުވަސްހިމެނޭގޮތުން ހިނގި 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނި96 މީހުން ޝަޙިދުވެފައިވޭ

އިޒްރާއިލް އާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ފެށޭ ހަފްތާގެ ހޯމަ ހާތަނުގައި ދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިޑެން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމާސްއާ އިޒްރާއިލް އާދެމެދު މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނުސީދާ ވާހަކަ ތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުން ދާކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ. ވާހަކަ ތަކުގައި އެއްބަސް ވުމުގައި ނިންމާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާޔަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އޮކްޓޯބަރު 7ގައި ހަމާސްއިން ރަހީނު ކުރި އިޒްރާއިލް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން މުސްކުޅިން މިނިވަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާތޯ ބެލުމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ޤަތަރާ މިސްރުން ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސް ވުމަކާހަމަޔަށް ގެންދެވޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި ބޮޑު އުންމީދެއް އޮތްނަމަވެސް އަދި އިއުލާނު ކުރާނެ އައު ހަބަރެއް ނެތް ކަމަށް އެދެގައުމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 7ވަނަ ދުވަހު ގައްޒާއާ ދެކޮޅަށް އިޒްރާއިލުން ފެށިއުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 29،878 ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ހަމާސްއިން ހިންގާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ. އޮކްޓޯބަރު 7 ގައި ހަމާސްއިން އިޒްރާއިލްއަށް ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު 253 މީހުން ރަހީނުވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބަޔަކުވަނީ ކުރިން ހަނގުރާމަ މެދުކަޑާލި ފަހަރު ދޫކޮށްފައެވެ.

ހަމާސް ނައްތާލުމަށްކަމަށްބުނެ އިޒްރާއިލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި އަންގާރަދުވަސްހިމެނޭގޮތުން ހިނގި 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނި96 މީހުން ޝަޙިދުވެފައި ވެއެވެ.

ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމާބެހޭ ގޮތުން ފްރާންސުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ހަމާސްއިން އަދިވެސް ދަނީ ވިސްނަމުން ކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. އޭގައިވާ ގޮތުން ހުރިހާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތައް 40 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދެފަރާތުންވެސް ހުއްޓާލަން ޖެހޭއިރު ފަލަސްތީންގެ ކޮންމެ 10 ރަހީނަކަށް އިޒްރާއިލްގެ އެއްރަހީނަކު ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާން ޖެހެއެވެ.

ނިއުޔޯކްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބައިޑަން ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނަތީޖާއެއް ލިބުމާކައިރިވެފައިވާ ކަމަށާ އަދިވެސް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދު ކުރައްވަނީ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހޯމަ ދުވަހާ ހަމައިގަ އިއުލާން ކުރެއްވުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްރާއިލުން އެދޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދީފިނަމަ ރަމްޟާންމަހު ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލާފައި ބެއްވުމަށް އިޒްރާއިލުން އެއްބަސްވާނެ ކަމަށްވެސް ބައިޑެން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ހަމާސްގެ އިސްއޮފިޝަލެއް ބީބީސީ އަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަހީނުން ބަދަލުކުރުމަށްވުރެ ހަމާސްއަށް މުހިންމީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުން ކަމުގައެވެ. އިޒްރާއިލުގެ ހުށަހެޅުން ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާ އެއޮއްހުރިހާ މީހުން މަރުވެ ގައްޒާ ސުންނާފަތިވެފައިވާއިރު، ހަމަލާތައް މުޅިން ހުއްޓާނުލާ،ވަޒަން ދޫކޮށް ދިޔަ މީހުންނަށް އާދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަނުޖެހި، އަދި ގައްޒާއަލުން ބިނާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުހިމެނޭ އެއްބަސް ވުމަކަށް ދިއުން އެއީ ހަމާސް އަށް ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންއުޅޭ ކޮންމެ ގަރާރެއް އިޒްރާއިލްގެ އެންމެ އެކުވެރި އެމެރިކާއިން ވީޓޯ ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ދަނީ ހުރަސް އެޅެމުންނެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް