ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:05
އެފްއެސްއެމް ފިއުލް ޖެޓީ
އެފްއެސްއެމް ފިއުލް ޖެޓީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ ހިޔާނަތް
އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިފި
 
އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ
 
މި މައްސަލައިގައި އިތުރު 2 މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) ގެ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފް.އެސް.އެމް) މެދުވެރިކޮށް ގަތުމުގައި ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެމް.ޕީ.އެލްއާއި އެފް.އެސް.އެމްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައި އެކުންފުނީގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޗީފް މެނޭޖަރު ސ. ފޭދޫ، ވާރުގެ، މުޙައްމަދު އައިމަން އާއި، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ތެޔޮ ބައުޒަރު ޑްރައިވަރު، ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސޮޖިބްއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު ސ. މަރަދޫ އާޒާދުގެ ޙަސަން ދީދީގެ މައްޗަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އައިމަންއާއި ސޮޖިބްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެނގިހުރެ، ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއްގެ ތެދުކަން ދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އަދި ޙަސަން ދީދީގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެނގިހުރެ، ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއްގެ ތެދުކަން ދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހިޔާނަތްތެރި ވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މުޙައްމަދު އައިމަން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޗީފް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ތެޔޮ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ނުލިބޭ ތެޔޮ ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 13 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 10 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 119 ޑެލިވަރީ ނޯޓު ބަލައިގަނެ ސޮއިކުރުމަށް ސ.މަރަދޫ، އާޒާދުގެ، ޙަސަންދީދީއަށް އިރުޝާދުދީ، މި ޑެލިވަރީ ނޯޓްތައް ސިސްޓަމްއިން ބަލައިގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިނުވާ ޖުމްލަ 783،100 (ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ) ލީޓަރު ޑީސަލް ލިބިފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކުވައި، އެ ޑީސަލްގެ އަގަށްވާ ޖުމްލަ 6،799،800.00 (ހަ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް އަށް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކައި، ޖުމްލަ 783،100 (ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ) ލީޓަރު ޑީސަލްއަށް ޙިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި އިތުރު 2 މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވޭ މިންވަރަށް މިވަގުތު ހެކި ޤާރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިވަގުތަށް ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމީއެވެ. 

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، މި މައްސަލައަކީ މިހާރުވެސް ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދާ މައްސަަލައެއް ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް އެ އޮފީހަށް ބަލައިގެންފައިވާނީ މި މައްސަލައިގައި ޚިޔާނާތްތެރިވީކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 6.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ބައި ކަމަށެވެ.  މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަދިވެސް ކުރިއަށްދާތީ، އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން، ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް