ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 07:49
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުން
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
 
އެމްޑީޕީން ފާސްކުރީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބޭނެ ކަންކަމަށް ވާއިރު، އިދިކޮޅުގެ މެޖޯރިޓީގައި ފާސްކުރީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހަނިކުރި ގާނޫނުތައް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތަކީ ބާރުވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ތަފާތު ކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ، 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނުތައް މުޅިން ވެސް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރީ، އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ގާނޫނުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހަނިކޮށް، ދެރަ ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ބައެއް ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އަދި އަބުރުގެ ގާނޫނު ހިމެނޭކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބައްލަވާލައްވަމާ. 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފާސްކުރި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި، މުޅިން ވެސް ގާނޫނުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރީ ބައްޓަންކޮށްފައި ހުރީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ ރައްޔިތުންނަށް ދެރަ ދިނުމަށް. އަބުރުގެ ގާނޫނު. ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނޭ ކިޔައިގެން އެމްޑީޕީގެ އެތައް ފަހުލަވާނުން، އަދި ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ތިބީ ޖަލުގައި. ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތީ ހައްގުތައް ހަނިކުރީ
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ޖީހާން ވިދާޅުވީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެނުނު މަންޒަރާއި އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަލަށް ލިބުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަފާތު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީން ފާސްކުރީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބޭނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު، މިނިމަމް ވޭޖް، ސާވިސް ޗާޖު ލާޒިމްކުރުން، ތައުލީމްގެ ގާނޫނު، މަތީ ތައުލީމުގެ ގާނޫނު. އާމްދަނީގެ ޓެކްސް، މަސްވެރިކަމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނު، އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލް، ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގާނޫނު. މި ފަރަގު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ބިރުވެރިކަން ދޫކޮށްލާފައި، ބާރުވެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖައްސަވާ، އެމްޑީޕީއަށް ފާހަގަ ޖައްސަވާ.
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ޖީހާން މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ނަމުގައި ގާނުނެއް ފާސްކޮށް، ސަރުކާރަށް ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ ނުވަތަ ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ މީހުންނާއި ނޫސްތަކާއި އަދި ޓީވީ ސްޓޭޝަންތައް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރިއެވެ. އޭރު އޮތް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދައުވާކޮށް ޖަލަށް ވެސް ލިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް