ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:56
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ހަނިމާދޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ހަނިމާދޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުން
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
 
މަޝްރޫއެއް ނުހިންގިގެން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް އަދި ފަންޑެއްވެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ނުވޭ
 
ކުވެއިތު ފަންޑުން އަބަދުވެސް އަންނަނީ ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވަމުން
 
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ ޝާއިއުކުރި ޚަބަރުގައިވެސް އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި އޮތް

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުން ލަސްކުރަމުން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުވެއިތު ފަންޑުން ފަންޑު އަނބުރާ ގެންދިޔަކަމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކީ އިތުރުފުޅެއްކަން ހާމަވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ޚަބަރުން ވެސް އެ ބައި އުނިކޮށްފިއެވެ.

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ހދ ހަނިމާދޫއަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ އެއާޕޯޓު މިހާރު ތަރައްޤީކުރެވިގެން ދަނީ އެންމެ ބޭނުންވާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ސްކޭލްގައި ނޫންކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން ރަންވޭ މިހާރަށްވުރެ 700 ވަރަކަށް މީޓަރު ދިގުކުރުމަށް އެއާޕޯޓުގެ ލޯނު ހަމަޖެއްސި ފަރާތާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަނިމާދޫއާއި އަދި އިތުރު ދެރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ކުރިން ސޮއިކޮށްފައި އޮތީ ކުވޭތު ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން އެ ފަންޑު ދޫކުރި ފަރާތުން ފަންޑު އަނބުރާ ގެންގޮސް، އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތްނުވެ އޮތްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ފަންޑުގެ ބޭނުން ނުކޮށް، މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުން ލަސްކުރަމުން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުވެއިތު ފަންޑުން އެންމެ ފަހުން ފަންޑު އަނބުރާ ގެންދިޔައީއެވެ. ސަރުކާރެއްގައި ކަންކަން ބޮއްސުންލައިގެންދާނީ އެހާ ވަރަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް މަޝްރޫއު ބަޔަކާ ސޮއިކުރީ، އެއީ ދެން ހަމަ ކުރިކަމެއް، އެހެންނަމަވެސް މި ރަށުގެ މަޝްރޫއާއި، އަދި އިތުރު 3 ރަށް ހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، ހިމެނޭ ގޮތަށް 4 ރަށެއްގައި ސޮއިކުރި މަޝްރޫއެއް މީ، ދެން އެކަމަކު މީގައި ވެފައި އޮތް ގޮތަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ހަގީގަތުގައި އޮތީ ކުވެއިތު ފަންޑުން ހިލޭ އެހީ ހަމަޖައްސާދީފައި، ވަރަށް ކަނުލާ އަޑުއެއްސެވުން އެދެން، ކުވެއިތު ފަންޑުން ހިލޭ އެހީ ހަމަޖައްސާދީފައި އޮތީ، އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ފަންޑުގެ ބޭނުން ނުކޮށް، މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުން ލަސްކުރަމުން ލަސްކުރަމުން ގޮސް. ކުވެއިތު ފަންޑުން އެންމެ ފަހުން ފަންޑު އަނބުރާ ގެންދިޔައީ، މިދިިޔަ ސަރުކާރުގައި، ކުުވެއިތު ފަންޑުގައިވެސް އަދި ކޮންމެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑިންގ ބޮޑީއެއްގައިވެސް އޮންނާނެ ވަކި ޕްރޮކިއުމަންޓު ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލެއް، ޕްރޮސިޖަރތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ، އެކަންކަން ނުކޮށް ފަރުވާކުޑަ ކޮށްގެންނޭ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ، އެކަން ލަސްކުރަމުން ގޮސް ފަންޑު ކުވެއިތުން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ، ގެންދިޔައީމާ މި ރަށްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަނެއް 3 ރަށަށްވެސް މަޝްރޫއު ގެއްލުނީ
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް އޮފީހުން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ ޝާއިއުކުރި ޚަބަރުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި އޮތެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން އެ ފަންޑު ދޫކުރި ފަރާތުން ފަންޑު އަނބުރާ ގެންގޮސް، އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތްނުވެ އޮތްކަން ޚަބަރުގައި ޝާއިއުކޮށްފައި އޮތެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަން ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ހާމަ ކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި އޮތް ޚަބަރުން ވެސް މިހާރު ވަނީ އެ ބައި އުނިކޮށްފައެވެ.   

އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އަމީރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް އެ ވިދާޅުވީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށާއި، ކުވެއިތު ފަންޑުން އަބަދުވެސް އަންނަނީ ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވަމުން ކަމަށެވެ.

އަދި މަޝްރޫއެއް ނުހިންގިގެން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް އަދި ފަންޑެއްވެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަމީރު ވަނީ ރައީސަށް ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ދޭނެ، ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިލް މީހުން އައްޔަނުކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަމީރުގެ އެ ޓްވީޓާއެކު ރައީސް އޮފީހުން މިހާރު ވަނީ ޚަބަރު އިސްލާހުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފަން ރައީސް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހެއްދެވި ސަބަބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް މުއިއްޒަށް: ޔާމީން
އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ފަޅުރަށްްތައް ބައްސަވަނީ ގޮތް ހުސްވެގެންތޯ؟
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު