ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 23:46
އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
އެމްޑީޕީ
ސަރުކާރުން އޮޅުވާލުން
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
 
ޔޫރަޕަށާއި އިނގިރޭސީވިލާތަށް ބޭރުކުރާ މަހަށް ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ނިމުމަކާ ހިސާބަކަށް ގޮސްފައި އޮންނާނެ
 
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓާލާ ސިޔާސީ ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުކޮށްފި

މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް އާޓިފިޝިއަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާފައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ހާލަތު މިއަދު އިހުސާސްކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މިއަދު ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް ކަމަށާއި، މިސްރާބު ކަސިޔާރުވެ ހަމަމަގުން ނައްޓާލައިފި ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައި އޮޅުވާލައިފި ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް ނާޅުވައިފިނަމަ މާދަމާވެސް ދޮގު ހަދާ އޮޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިންނަށް ދޮގު ހަދައިފި ކަމަށާއި، ގޯއްޗާއި ފުލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އޮޅުވާލައިފި ކަމަށެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓާލާ ސިޔާސީ ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުކޮށްފި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހާރިޖީ ގުޅުންތައް ގައުމުތަކާއި ކެނޑި، ބާކީވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިއީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް ކަމަށެވެ.

ހަމައެކަނި މަސްވެރިންނަށް އެ އޮޅުވާލުންތަކަކީ، އެ ސަބަބަށްޓަކައި އެކަނިވެސް ފުލެޓާއި ގޯތި ދިން ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލާ ދޮގު ހަދާ، އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކަނި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން. ތެދެއް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔައީ މަސްވެރިންނަށް މަސްކިލޯއަކަށް މަދުވެގެން 25 ރުފިޔާ ދޭނަމޭ. އޭގެ އިތުރުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވީ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޑޮލަރުން ގުނާފައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭނެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ވައުދުވިން. އެވައުދުވި އިރުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންނެވިން، ޑިސެމްބަރު ނުވަތަ ޖެނުއަރީ ހައިތަނުގައި އަދި ގެއްލުމުގައޭ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް ޔޫރަޕަށާއި އިނގިރޭސީވިލާތަށް ބޭރުކުރާ މަހަށް ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ނިމުމަކާ ހިސާބަކަށް ގޮސްފައި އޮންނާނީ.
އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް މިސަރުކާރުން ކުރިއަށް ނުގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނެ ބޭރުގެ ގައުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފަހަރެއްގައި ގައުމެއް ދެގައުމެއް އޮވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާކަހަލަ މަސައްކަތެއް، ހާއްސަކޮށް މަސްވެރިންނަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާތަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ގައުމަކާއެކު ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓެއް ހަދަން ތައްޔާރަށް އޮތް ވާހަކައެއް ވިދާޅުވީ. އެއަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާއެއް ވާނީ އަދި މަސްވެރިންނަށް ފައިދާއެއް ވާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މަސް ގަންނަ ބަޔަކާއެކީގައި އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން. އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ އިނގިރޭސީވިލާތާއެކު ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި. މިއަދު އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުނު ނަމަ މަސްވެރިންނަށް 25 ރުފިޔާ އަދި ޑޮލަރުންވެސް ދެވުނީސް. ސަބަބަކީ ބޯހަރީ. ގޮތް ދޫނުކުރަނީ.
އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ކުރެއްވި ގޯސްކަމަކީ މިފްކޯ އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ވަކިކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ތިން ހަތަރު ފަހަރު އެ ފީސިބިލިޓީ ހަދައިގެން ގެނައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯގެ ދަށުގައި މިފްކޯ އޮތް ނަމަ ބޭންކުތަކުން ލޯނު ލިބޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއަދު މިފްކޯއަކަށް ފައިސާދޭނެ ބޭންކެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިފްކޯ ވަކިކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް އައިއެމްއެފްއާއި ވޯލްޑް ބޭންކުންވެސް ބުނަމުންދާ ކަމަށާއި، ދެންވެސް ކުރަންވީ ކަމަކީ އެ ބަދަލު އަވަހަށް ގެނައުން ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ