ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:39
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
 
އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރި މައްސަލައިގައި މަޖިލީހަށް ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި
 
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު 17 ގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮންނާނެ ކަމަށް

ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާގޮތަށް އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފިއެވެ.

އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައި ބިލު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ 11 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށް، 12 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ތަސްދީގުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް، އަތޮޅުތަކަށް މަޖިލިސް ކެމްޕޭންގައި ވަޑައިގެން، ބާރަށު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު 17 ގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މާގިނަ ދުވަހެއް މިހާރަކު ނެތް ކަމަށާއި، މިއަދު މިއީ 25 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މާގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެ، އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައި ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް 19 ފެބްރުއަރީގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އިސްލާހު ތަސްދީގު ނުކޮށް ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި ނުވާއިރު، އެކަމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދެވެ. 

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ގަސްތުގައި ވޯޓު ބާތިލްކޮށްފައި އެބަ ހުރި، އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން - ފުއާދު
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓްގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ، އިތުރަށް 10 މިލިއަން ޚަރަދުވާނެ - އީސީ
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނިމޭނީ 5:30 ގައި
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު