ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 21:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުއްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުއްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ކެލާގައި ރިޒޯޓެއް ތަރައްގީކުރުން
ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިޒޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
 
މިމަޝްރޫއު ފަށާނެ ވަކި ތަރީހެއް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިނުވޭ
 
މިމަޝްރޫއާއެކު ފައިދާ ވާނީ ހަމައެކަނި ކެލާއަށް ނޫން، މުޅި އަތޮޅަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިޒޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުއްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކެލާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކެލާގެ ތަރައްގީއަށް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަޅުގައި ރިޒޯޓެއް ޑިވެލޮޕް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ތަރައްގީ ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއާއެކު ފައިދާ ވާނީ ހަމައެކަނި ކެލާއަށް ނޫން ކަމަށާއި، މުޅި އަތޮޅަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިމަޝްރޫއު ފަށާނެ ވަކި ތަރީހެއް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ވެސް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުވާވަރަށް ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދޭނީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް އެ މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށާއި ކެލާއަކީ މިކަމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ރަށަކަށް ވާންބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކި ރަށްރަށުގައި ގެދޮރުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކެލައަކީ އިސްކަންދޭނެ ރަށެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި އަދި ކެލާ ތަރައްގީވާނެ ގޮތަށް ގެދޮރުގެ ވަސީލަތްތަކާ ފަތުރުވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން ފަދަ ސިނާއަތްތަކުން ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްވާ ރަށަކަށް އެރަށް ހަދައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް