ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 18:00
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް، އެކަމަކު ކުރައްވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނު!
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ އިތުރުން، މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ދެއްކެވިނަމަވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވަމުންނެވެ.

ތ އަތޮޅުން ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅަކީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ނަމަވެސް، މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބާގުޅޭ އިތުރު ވާހަކަތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާފައިވާއިރު، ބައެއް ރަށްރަށަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ވެސް ހުންނަވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި ހުވަފެނީ ވައުދުތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގޭނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމަށް ވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެން ކަމުން މި ދަތުރުފުޅުތައް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ވާނެ ގޮތަކާމެދު ބައެއް އާންމުން ދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓްގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ، އިތުރަށް 10 މިލިއަން ޚަރަދުވާނެ - އީސީ
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކެއް - ދައްކަނީ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ!
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟