ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 08:21
ވެމްކޯ ކުނި އުފުލާ ވެހިކަލް
ވެމްކޯ ކުނި އުފުލާ ވެހިކަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެމްކޯ
ކުނި އުކާލާ އާންމު ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި
 
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ކުނި ފެސިލިޓީތަކަށް އަންނަ އާންމުން، ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ވަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު 150 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެ ކަމަށް ބުނޭ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކާލަން ބޭނުންކުރާ އާންމު ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރަން ވެމްކޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ވެމްކޯ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކުނި އުކާލުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ އާންމު އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީ، މި އަންނަ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު އެ ޚިދުމަތުން ޓަނަކަށް ނެގޭ 1،060 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި މާރިޗު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނެގޭނީ 750 ރުފިޔާ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

އަދި ފެސިލިޓީތަކަށް ކުނި ގެންނަ ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކުންޏަށް ނެގޭނީ ޓަނަކަށް 2،660 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ.

އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފެސިލިޓީތަކަށް އަންނަ އާންމުންނާއި ސަރުކާރު، އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ޚިދުމަތުގެ އަގެއްގެ ގޮތުން ވަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު 150 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް