ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 12:47
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހިމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހިމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ސްޓެލްކޯ
ހިންގުމާއި ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ގައުމެއް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ތަރައްގީ ވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފަތައް ވަރަށް މުހިއްމު: ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު
 
ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ބޮޑު މަގުސަދަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮތް ދެދޭ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
 
އިންސާނުން އަމިއްލަ އިހުސާސުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ދެނެގަންނަނީ ސްޓެލްކޯއިން

ގައުމެއް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ތަރައްގީ ވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފަތައް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ޚިދުމަތްދޭ އިންޖީނުގެތަކުގެ ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހިންގުމާއި ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު ވިދާޅުވީ، ތަރައްގީގެ ތަފާތު މާނަތަކާއި ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންސާނުން އަމިއްލަ އިހުސާސުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ދެނެގަންނަނީ ސްޓެލްކޯއިން ކަމަށެވެ.

އެއީ ފުޅި ބައްތިން އެނޫން އަލިކަމަކަށް ބަދަލުވުން. އަނދިރިކަމަކުން އަލިކަމަކަށް އައުން. ފަޅުކަމަކުން ދިރުމަކަށް އައުން. މިކަންކަމަށް ތަރައްޤީއޭ ކިޔާ އުޅެނީ
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހިމް

ސްޓެލްކޯއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންސާނުންގެ ތަރައްގީ ހުރިހާ މާނައެއްގައިވެސް ގުޅިފައިވާ އެއް ކަމަކީ އަލިކަން ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ގައުމެއް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށްޓަކައި ތަރައްގީ ވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފަތައް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ސިފަތަކަކީ މާނަތަކެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މާނަވީ ތަރައްޤީއާ، ރޫޙާނީ ތަރައްޤީއާ، ވިސްނުމުގެ ތަރައްޤީއާ އެކުވެގެން އެކުލެވޭ ޖުމްލަ ތަރައްޤީ ބިނާވެފަ ހުންނަ އިންސާނާގެ ހުންނާނީ ކޮންކަހަލަ ސިފަތަކެއްތޯ. އަޅުގަނޑު ހިތުން އެފަދަ މީހެއްގެ ކިބައިގަ ހުންނާނެ މައިގަނޑު ސިފަތަކަކީ، ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ، ތެދުވެރިކަމުގެ ސިފަ، އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ސިފަ، ކަމަށް ކަމޭހިތުމާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ސިފަ، އެހެން އެންމެންނަށް އިޙްތިރާމްކޮށްގެން، ޤަދަރުކޮށްގެން، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސިފަ. މި ސިފަތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގަ ހުރެއްޖެކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެއީ ޤައުމެއް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސިފައެއް. އެހެންވީމާ ތަރައްޤީގެ ތެރެއަށް މި ހުރިހާ މާނަތައް އަޅުގަނޑު ހިތުން އެބަ ވަދޭ
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހިމް

މީގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭނަމަ އެމީހުން އެ މަގާމުގައި ބައިތިއްބަން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ވެރިމީހާއަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭނަމަ އެކަށޭނަ މަސައްކަތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔަވައިގެން ކިތަންމެ މޮޅަށް ހުއްޓަސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮންނާނޭ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިތުބާރު ނުކުރަންޔާ އޭނަ އެ މަޤާމެއްގަ ބަހައްޓާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކު. އޭނަގެ އަސްލު ބޭނުމެއް ނުވެސް ހިފޭނެ. އޭނާގެ ވެރިމީހާ އޭނައަށް އިތުބާރު ނުކުރަންޔާ. އަދި އޭނަގެ ދަށުން ތިބޭ، ވެރިމީގެ ދަށުން ތިބޭ މީހުންނަށް ވެރިމީހާއަށް އިތުބާރު ނުކުރެވެންޏާ ދަށުންތިބޭ މީހުންނަކަށް މަސައްކަތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. ކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަތެއްވެސް ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަހުމީ ފަހުމީ

ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް މި ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ބޮޑު މަގުސަދަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮތް ދޭދޭ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކަކު އަނެކަކަށް އިތުބާރުކުރަން ދަސްކޮށްދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އިތުބާރު ހިފޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުން އެކަން ހާސިލްވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންގޮސްފައިވާކަން ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސްޓެލްކޯއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 37 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު، މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސްޓެލްކޯގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ހިންގުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެޝަންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް