ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 11:26
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޓަޔަރވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުން
ރިޓަޔަރވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ގާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
 
ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ތެރެއިން ފާސްކުރަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކެއް ހުންނާނެ

އުމުރުން 55 ވެގެން ރިޓަޔަރވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ގާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާއްމު ރައްޔިތަކު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ 55 އަހަރު ވެގެން 65 އަހަރާ ދޭތެރޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް އަށް ދާ ބޭފުޅުންނަށް އެލަވަންސެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އިދާރީ މަސައްކަތް ރައީސް އޮފީހުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މަގުފަހިކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ލީގަލް ޓީމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާއި ގުޅިގެން ގާނޫނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ތެރެއިން ފާސްކުރަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެއް ދެންމެ ތިޔަ ވިދާޅުވެވުނީ. 55 އަހަރު ވެގެން 65 އަހަރާ ދޭތެރޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް އަށް ދާ ބޭފުޅުންނަށް އެލަވަންސެއް ތަޢާރަފްކުރުން. އެކަމާއި ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ރައީސް އޮފީހުން މިހާރު ފަށައިފިން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީގަލް ޓީމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާއި ގުޅިގެން، މިހާރު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ، ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މިއަށް މަގުފަހި ކުރުވަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކެއްވެސް ހުންނާނެ. އިދާރީ މަސައްކަތް އަދި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް މިހާރު މިކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދައުރެއް މިކަމުގައި ބޭނުންވާ ކަމެއްވީމާ. އަޅުގަނޑު ތިޔަ ވިދާޅުވި ކަންތަކަށް ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ތެރެއިން ފާސްކުރަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލީގަލީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ އެމަސައްކަތް ކުރާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިނގޭތޯ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އެލަވަންސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް