ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 10:19
ބަޔާންގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޓުޗެލް
ބަޔާންގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޓުޗެލް
ޓްވީޓަރ
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންގެ މައްސަލަ އަކީ ހަމައެކަނި އަހަންނެއްނޫން: ޓުޗެލް
 
ޓީމުގައި ކޮލިޓީ ހުރެ، ހާސްކަމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރެވެންޖެހޭ

ބަޔާން މިއުނިކްށް މި ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބު ނުލިބިގެން އުޅޭ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ އޭނާ ނޫން ކަމަށް ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

ބަޔާންއިން ވަނީ ނަތީޖާތައް ގޯސްވުމުން ޓުޗެލްއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަންނަ ސީޒަނަށް އާ ކޯޗަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގެ ނިލަކަށް ޓުޗެލް ކޯޗުކަމުގައި ދެމި ހުންނާނެ އެވެ.

"މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި އަހަންނެއްނޫން. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ޒިންމާތަކެއް އޮތްކަން އަހަންނަށް ވެސް އެނގޭ. ޓީމުގެ ނަތީޖާތަކާއި ކުޅުމާމެދު އަހަރެން ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ. އެކަމަކު އަހަރެން އެކަނި ވެސް ކަންކަން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. ޓީމެއް މޮޅުވާނީ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން. އެހެންވީމާ ނަތީޖާ ނުނެރެވެނީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވިގެން ނުވާނެ،"
ޓުޗެލް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޓީމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ޓީމެއްގައި ފެންވަރު ހުރެގެން ކަމަށާއި ހަމައެއާއެކު ކޯޗަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބިގެން ކަމަށެވެ.

"ކޮލިޓީއަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް. ދަތިތަކެއްނެތި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް. އަދި މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވެންޖެހޭނެ. އެމީހެއްގެ ކުރިމަގުގެ ޕްލޭނާއެއް ގޮތަށް ހާސްކަމެއްނެތި ކުރިއަށް ދެވެންވާނެ،"
ޓުޗެލް ބުންޏެވެ.

އޭނާ މި ފާހަގަކުރި ކަންކަން ބަޔާންގައި ފަހިވެފައި ނެތް ކަމަށް ޓުޗެލް ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާ ދުރަށްދާން ޖެހިއްޖެކަން އޭނާ އަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަނުވަނީސް މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން އޭނާ އެއްބަސްވީ އެގޮތަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

ޓުޗެލްގެ ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މެދުތެރޭގަ އެވެ. އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ބަޔާން އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޖަރުމަނު ލީގު ލިބުނީ ކިރިޔަކިރިޔާ އެވެ. ލީގުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑަށް މޮޅުނުވެވުމުން ބަޔާނަށް ކާމިޔާބުވި ލީގު މި ސީޒަނުގައި ދިފާއު ނުކުރެވޭނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައިވާ ބަޔާން ލެވަކޫސަން އަށްވުރެ އަށް ޕޮއިންޓް ފަހަތުގައި އޮތުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް