ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:43
ޕެނަޑޯލް 500 މިލިގްރާމް
ޕެނަޑޯލް 500 މިލިގްރާމް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޕެނަޑޯލް ބޭނުންކުރުން
ޕެނަޑޯލް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި
 
މައްސަލަ ދިމާވާން މެދުވެރިވެފައިވަނީ ބޭސް އުފުލާ ގެންގުޅުމުގައާއި ގުދަންކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ހިފަހެއްޓިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން
 
ޕެނަޑޯލް ބްރޭންޑުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް (ކޮންޓިޓޭޓިވް ޓެސްޓުން) ބޭހުގެ ސްޓްރެންތު ހުރިކަން ޔަގީން ކުރެވިފައިވޭ

ޕެނަޑޯލް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ބުނީ، ފެނަޑޯލްގެ 500މގ ގެ ގުޅަ ބޭހުން ކޮލިޓީ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައިވާތީ، އެ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެކަން އިތުރަށް ބެލުމުގެ ގޮތުން ލެބޯޓަރީ ތަހުލީލުތައްކޮށް ނަތީޖާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުލީލު ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކާގޮތުން ޕެނަޑޯލް ބްރޭންޑުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް (ކޮންޓިޓޭޓިވް ޓެސްޓުން) ބޭހުގެ ސްޓްރެންތު ހުރިކަން ޔަގީން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ ބޭހުން ފާހަގަވި މައްސަލަ ދިމާވާން މެދުވެރިވެފައިވަނީ ބޭސް އުފުލާ ގެންގުޅުމުގައާއި ގުދަންކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ހިފަހެއްޓިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަން އެ އޮތޯރިޓީން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވުނު ބެޗް މިހާރު މާކެޓުގައި ނެތްކަން ވެސް ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަސް (22 ފެބްރުއަރީ 2024) އިން ފެށިގެން ބޭސް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ތަކުރާރުނުވެ، ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް އެ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޕަބްލިޝްކޮށް ބޭސް އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް