ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 05:50
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން މަހު އިންތިޚާބު ބޭއްވުން
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
 
ސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން އިތުރުވަމުންދާތީ ވީއެންމެ އަވަހަށް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވޭ
 
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކަންކަން ވަމުންދާގޮތަށް ބަލާއިރު ވޯޓުލާން ނުނިކުތުމުގެ އާދައެއް އޮތްއިރު ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވާނަމަ ވޯޓުލާން ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާނެ

ރަމަޟާން މަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން މިސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ރުހުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް މިންވަރަށް ބަލާއިރު ވީ އެންމެ އަވަހަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ސަރުކާރަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައިވާތީކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކަންކަން ވަމުންދާގޮތަށް ބަލާއިރު ވޯޓުލާން ނުނިކުތުމުގެ އާދައެއް އެބަ އޮތްކަމަށެވެ. އެހެން އެކަން އޮއްވާ ރޯދަ މަހު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައިފިނަމަ ވޯޓުލާން ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާނެކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ސަރުކާރަށް މިކަމުން ފައިދާ ވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތްކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ކުރާ ތާއީދު ދަށްވަމުންދާތީކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ރުހުން ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި އޮތް މިންވަރަށް ބަލާއިރު ކަންކަން ވެގެންދާގޮތަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުން ބޭނުންވޭ ވީހާވެސް އަވަހަށް އިންތިޚާބު ބާއްވާ މިކަމުން އަރައިގަންނަން. މަސްވެރިންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުވަތަ އެބޭފުޅުން ވައުދުވެފައިވާގޮތަށް ފައިސާ އެއް ނުދެވޭ. އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ޕްރެޑިކްޓް ކުރާއިރު ތަކެތީގެ އަގު މަތިވޭ. މިއީ ރައްޔިތުން ވިސްނާނެ ކަންކަން އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވާއިރު. މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރަށް އޮތް އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދުމަށް އީސީ މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ޒންމާދާރުކަން ކުޑަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންމިދަނީ
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލީ ނިޔާޒު

މީގެއިތުރުން މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ބާއްވާގޮތަށް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ލަސްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގެންދެވުމަކީވެސް އިންތިޚާބާމެދު ރައްޔިތުން ފޫހިކުރުވުމަށް ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބިލު ތަސްދީގުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާނަމަ ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާލެއްވުމުން ވަގުތު އޮއްވާ ބިލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށްވެސް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކަންކުރަނީ އެ ގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި މިއީ ޒިންމާދާރުކުޑަ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންގެންދާކަމެއްކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ބާތިލުވާނެ 6 ހާލަތެއް
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި
ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކުރި ފޮއްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލުވި މީހުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީވާން ހުޅުވާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު: އޮފިޝަލުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު: ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3ށް ހަމަވާނެ
މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިޝަލުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާތެރޭގައި ތަމްރީން ކުރާނެ
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް