ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 05:46
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ތިނަދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓް
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
 
މި މަޝްރޫއަށް ފަހި ކުރުމަށް، ތިނަދޫއަށް އިތުރު 50 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ނިންމާފައިވޭ
 
މުޅި އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއަށް 600 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަ ވާނެ
 
އެ މަޝްރޫއު ފައިނޭންސްކޮށް ތަރައްގީ ކުރާނީ ތައިލެންޑްގެ ޕޭން ޕެސިފިކް ކުންފުނިން

ގދ. ތިނަދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ރައީސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ވަނީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި މަޝްރޫއު ހިންގާނީ ތައިލެންޑްގެ ޕޭން ޕެސިފިކް ކުންފުނިން ކަމަށް ވާއިރު، މި މަޝްރޫއަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ފައިނޭންސިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެގޮތުން އެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެ މަޝްރޫއާއެކު ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރަކީ ތިނަދޫގައި މިހާރު ހިއްކާފައި އޮތް ބިމާ ގުޅިގެން، މަދުވެގެން އިތުރު 50 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ބިމާ ގުޅިގެން ހަތަރު ކިލޯމީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ އެއާޕޯޓް ވާނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް، އެ އެއާޕޯޓުގެ ރީތިކަން ފާހަގަކުރެވޭ، ލޭންޑްމާކް ޑިޒައިންއެއް ހުރި އެއާޕޯޓަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލްއަކީ ފެނުގެ މަތީގައި ތަރައްގީ ކުރެވޭ ރަންވޭއަކަށް ވުމާއެކު ވެސް، އެ އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ ވާނީ ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ގޮތްތަކުން ތަރައްގީ ކުރެވޭ އެއާޕޯޓަކަށް ވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ގާއިމްކުރެވޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގެ ފޮޓޯއެއް - ޓްވީޓަރ

ތިނަދޫ އެއާޕޯޓާއެކު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ފްލައިން ސްކޫލް، އެއާ އެމްބިއުލާންސް ސާވިސް ފެސިލިޓީ، ޑިކޮމްރެޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫގެ އިތުރަށް، އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ހުވަދު އަތޮޅުގެ 12 ރަށެއްގައި 12 ރިސޯޓް ގާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެއީ 2،408 އެނދު ކަމުގައި ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ މުޅި މަޝްރޫއު، އެންމެ ގިނަވެގެން ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް މަދު ހަފްތާތަކެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑީޓެއިލްއަށް ގޮސް، ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތަކަށް ސޮއެ ކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވި، މުޅި މަޝްރޫއުއަށް އަންދާޒާ ކުރަނީ ދެ އަހަރު ދުވަސް. ގިނަ ވެގެން ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ނިންމާނަން.
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

ތިނަދޫގައި ބައިންއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، ތިނަދޫގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ނުހިމެނޭ އަދި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެ ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މި މަޝްރޫއުއަކީ ތިނަދޫގެ އިތުރުން ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރައި ދިނުމަށް އެހީވެދޭނެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު