ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:22
ތުރާކުނު އެސްޓިއޯ ފާރމަސީ
ތުރާކުނު އެސްޓިއޯ ފާރމަސީ
ހައްވާ މުހައްމަދު
އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީތައް
އަތޮޅުތަކުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީތަކުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެ ރަށްރަށުން މީހުން ހޯދަނީ
 
މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި، ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭ
 
ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގެ ކުރިން، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ

އަތޮޅުތަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީތަކުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ކުރިއިއުލާނެއްގައިވަނީ 7 ރަށެއްގެ ބޭސްފިހާރަތަކުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ށ. ބިލެއްފަހި، ބ. ކަމަދޫ، ހދ. ވައިކަރަދޫ، މ. ރަތްމަންދޫ، ހއ. ތަކަންދޫ، ބ. ކުޑަރިކިލު އަދި މ. ކޮޅުފުއްޓެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފާމަސީ އިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، އެރަށުގައި މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި، ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށެވެ.

އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފާއިތުވި 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 100،000ރފ (އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވެސް ވާން ޖެހެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2024 ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގެ ކުރިން، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް