ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:43
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް (ވ) ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް (ވ) ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
މަޖިލިސް
ގެދޮރުވެރިޔާގެ މަޝްރޫއު
ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދީ: އަކްރަމް
 
އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނަމަވެސް ބަޔަކަށް އެއްޗެއްް ދީފައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެދޮރުވެރިޔާގެ ސްކީމުގައި ގޯހެއް ހަދާފައި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ގޯހެއް ހަދާފައި އޮތް ނަމަ އެ ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދިނުމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އާއި ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ބޭއްވި ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ކުރީ އުސޫލެއް ހަދައި، އެ އުސޫލުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މި ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް އޭސީސީން ކަނޑައަޅާ ކެޓަގަރީތަކަށް ބަލައިގެން ތަހްގީގު ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، 4،000 ގެ އިތުރުން ވެސް ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް ވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެ ކޮމެޓީގައި އޭސީސީން ވަނީ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފުރަތަމަ 4،000 ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި މީހުންގެ ފޯމުތައް 12 ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިފަ އެވެ. އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ:

 • 15 އަހަރު މާލޭގައި ދިރިއުޅުކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުން.
 • 15 އަހަރު މާލޭގައި ދިރިއުޅުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ސިޓީ، ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްއާ އިންޓަގްރޭޓްކޮށްފައިވާ ޑޭޓާބޭސްއިން، ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުތަކާ ފުށުއެރުން.
 • 15 އަހަރު މާލޭގައި ދިރިއުޅުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ގޭގެއިންނާއި ކުންފުނިތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް، ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްއާ އިންޓަގްރޭޓްކޮށްފައިވާ ޑޭޓާބޭސް އިން ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުތަކާ ފުށުއެރުން.
 • 15 އަހަރު މެދުނުކެނޑި މާލޭގައި ދިރިއުޅުކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނެތުން.
 • މައި އެޕްލިކަންޓް ނުވަތަ ކޯ އެޕްލިކަންޓަށް ސޯޝަލް ހައުސިން ކުރިން ލިބިފައިވުން.
 • 15 އަހަރު މާލޭގައި އުޅުނުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.
 • 15 އަހަރު މާލޭގައި އުޅުނުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހަމައެކަނި މާލޭގެ ގޭގޭގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވުން.
 • ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް މެދުނުކެނޑި 15 އަހަރު މާލޭގައި އުޅުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވުން.
 • ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް ބަލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަ މީހުން މެދުނުކެނޑި މާލޭގައި އުޅުނު ކަމަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވުން.
 • ކުންފުނި ވުޖޫވުމުގެ ކުރިން ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވުން.
 • މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 60،000ރ. އަށް ވުރެ ބޮޑުވުން.
 • ޝަރުތު ފުރިހަމަވި ނަމަވެސް، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އިތުރު މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަވާ ފޯމުތައް.

ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލްޓް ކޮމެޓީގައި ވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިޔާގެ މަޝްރޫއުއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި، އެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފެލްޓް ލިބޭ މީހުންނަށް ލިޔުން ވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އެ ނިންމުންތަކަށް އައު ސަރުކާރުން އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިޔާގެ މި މައްސަލަ ބަލައި ނިމޭއިރު، ރައްޔިތުންނަށް، އެމީހުންގެ ހައްގު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ގޯސްކޮށް އަމަލުކޮށްފައިވާނަަމަ، އެފަދައިން އަމަލުކުރި ބަޔަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުތައް ދިނުމަށް އަކްރަމް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިކަން ކޮށްފައި އޮތީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ވާނަމަ، ގޯސްކޮށް ކުރި ބަޔަކާ މެދުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ. އެ ބޭފުޅުން [ރައްޔިތުން] ޕީނަލައިޒް ނުކުރައްވާށޭ. ރައްޔިތުން ޕީނަލައިޒް ނުކުރައްވާށޭ. އެ އެއްޗެހިތައް އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާށޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސްއަކީ،
ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ރިޕޯޓެއް ނެރެންވާނީ ދެ ފަރާތުން ތިބެ ވާހަކަ ދައްކެމުގެ އިތުރުން، ރަނގަޅު އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު އަކްރަމް ދެއްވި ޔަގީން ކަމަކީ، އެ މައްސަލައިގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ. އެގޮތުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނަމަވެސް ބަޔަކަށް އެއްޗެއްް ދީފައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ކެރިގެން މި ދަންނަވަނީ ނޯންނާނެއޭ ގޯހެއް ހަދާފައެއް. ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ވެސް ނޯންނާނެ މީހުންނަށް އެއްޗެހި ދީފައެއް، ގޮނޑި ވިއްކާލާފައެއް ނޯންނާނެ
ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

އަކްރަމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ 4،000 ގެ ލިސްޓުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އޭސީސީން ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން އެ ލިސްޓުން ޝަރުތު ހަމަވަނީ ގާތްގަޑަކަށް އެންމެ 20 ޕަސެންޓް ފޯމުގައި ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި