ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 16:46
 ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުން
ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
2020 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޝާއިއުކުރި ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު އަލުން މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާނެ
 
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 2028ގެ ނިޔަލަށް %4 އިން %33 އަށް އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައި

އޭޝިއަން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި މޫސޫމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ރާއްޖޭގައި ސާފުހަކަތަ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ފެށީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިކަމަށްޓަކައި ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 2028ގެ ނިޔަލަށް %4 އިން %33 އަށް އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މި ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އޭޝިއަން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޝާއިއުކުރި ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު އަލުން މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ވޯކްޝޮޕް އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މޫސޫމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައާއި ބެހޭ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ތޯރިޤް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީ ދާއިރާގެ އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތްތަށް ފުޅާކުރުމަށް އެހިތެރިވެދޭނެއެވެ.

ވަޒީރު ތޯރިޤް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެހިދޭ އެކިއެކި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުނާއި މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނާއި އަދި ހިލޭ އެހީތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުން ކުރަނީ ތަޢުރީފް ހައްގު މަސައްކަތްތަކެވެ. އެގޮތުން އޭޑީބީން ސޮވަރިން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 75.5 މިލިއަން ޑޮލަރު މޮބިލައިޒް ކުރިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 57 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ހިލޭއެހީއެވެ. އަދި ބާކީ 18.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދީ ލުއި ލޯނުތަކުންނެވެ.

މިހަފްލާގައި އޭޑީބީންވަނީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކްސެލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔޫސިންގ ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ – އެޝުއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ  މޫސޫމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައާއި ބެހޭ ޒަޒީރު ތޯރިޤް އިބްރާހިމް އާއި އޭޑީބީގެ އެނާރޖީ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ސުޖާތާ ގުޕްތާއެވެ.

މިއަދު ގެ ވޯކްޝޮޕްގައި އޭޑީބީގެ ކަމާބެހޭ ތަޖްރިބާކާރުންވަނީ ސާފު ހަކަތައަށް ބަދަލުވުމުގެ އަމާޒުތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓްތައް ސޯލަރައިޒް ކުރުމާއި، އިންކްލޫސިވިޓީއާއި އިޖުތިމާއީ ފައިދާ ކުރިއެރުވުމުގެ އިސްތިރާޖްތައް ފަދަ މައުޟޫއުތަކަށް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި ޕެރެލަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިސްބަތް ބޮޑުކުރުމަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި، ގައުމީ އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ޔުޓިލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި، އަދި ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދޭނެ މަގުތައް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވޯކް ޝޮޕްގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއްގައި ހަކަތައާބެހޭ މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް