ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:45
ވަރޓިކަލް ފާމިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެއްޓެވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ވަރޓިކަލް ފާމިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެއްޓެވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
ވަރޓިކަލް ފާމިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ވަރޓިކަލް ފާމިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފަށައިފި
 
މި ސިސްޓަމްތަކުގައި އެންމެ ފުރަމަތަ ޓެސްޓު ކުރަމުންދަނީ ފަތް ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް
 
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މިހާރު ވަނީ ވަރޓިކަލް ފާމިން ސެޓަޕްތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި
 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާ އިޖާދީ ގޮތްތައް ތައާރަފުކުރުމަކީ އަމާޒެއް

ރާއްޖޭގައި "ވަރޓިކަލް ފާމިން" ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ފެށި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހްކޮއްފިއެވެ.

ހަނިމާދޫ އެގްރި ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި "ވަރޓިކަލް ފާމިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ ޑރ.އާއިޝަތު ރަމީލާއެވެ.

އަޖުމަ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ރަމީލާ ވިދާޅުވީ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އައު އިޖާދީ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަމަށެވެ. އަދި ވަރޓިކަލް ފާމިންގެ މި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަކީ، ރާއްޖެ ފަދަ ބިން ކުޑަ ގައުމަކަށް، ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ރަމީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މިހާރު ވަނީ ވަރޓިކަލް ފާމިން ސެޓަޕްތައް އިންސްޓޯލްކޮށް، ސިސްޓަމްތަކުގައި ގަސްތައް ރުވާފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި 3 ވައްތަރެއްގެ ވާޓިކަލް ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ސެޓަޕް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރއިން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ތައާރަފްކޮށްދީފައިވާ ނިއުޓްރިއެންޓް ފިލްމް ޓެކްނިކް ބޭނުންކޮށްގެން ވާޓިކަލް ''އޭ'' ފްރޭމް ސްޓްރަކްޗަރގައި ގަސް ހައްދާ ނިޒާމު ޕައިލެޓްކުރުމާއި، ޕައިން އެޕަލް ޓަވަރ ސިސްޓަމް އަދި އޭރޯޕޯނިކްސް ޓަވަރ ސިސްޓަމްތަކުގެ ޕައިލެޓް ޓެސްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. މި ސިސްޓަމްތަކުގައި އެންމެ ފުރަމަތަ ޓެސްޓު ކުރަމުންދަނީ ފަތް ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެވެ. 

މި ޕައިލެޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމުން އެއްކުރާ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވާޓިކަލް ސިސްޓަމްތައް ދެނެގަނެ، އެ ސިސްޓަމްތައް ދަނޑުވެރިންނަށް ތައާރަފްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ކުރިއަށްހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

⁠މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސާއި، ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ރައީސްގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެކި އެކި މުއަސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް