ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 11:47
މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލަ
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: ''އަޑު ނާހާނަމަ އިރުއޮއްސި 6:00 އާ ހަމައަށް ކޫއްޑޫގެ މަސްފެކްޓްރީގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިއްވާލާނަން''
 
ފައިސާ ދޫނުކުރާތާ ދެމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަނީ ވެފައި
 
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާގައި އައްޑޫސިޓީ، ހުވަދުއަތޮޅު، ދ، ތ، އަދި ލ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވޭ
 
ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި

ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގއ.ވިލިނގިލީގެ މަސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހާލިދު މުހައްމަދު ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ފައިސާ ނުލިބެނީސް މުޒަހަރާ ކުރުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭތާ ދެމަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ހާލިދު ބުނީ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި މަހަށް ފުރޭނެ ގޮތް ވެސް ނެތިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފައިސާ ނުލިބޭތީ އާއިލާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާކަން އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ދަރިންގެ ޓީއުޝަން ފީ، ގޭގެ ކަރަންޓު ބިލާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ފައިސާ ނެތް ކަމަށް ހާލިދު ބުންޏެވެ.

ހާލިދު ބުނީ މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ ފައިސާ ނުލިބި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީއެވެ. އަދި މިހާރު އިތުރު ރަށްރަށުން މަސްދޯނިތައް ކޫއްޑޫއަށް އަންނަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާގައި އައްޑޫސިޓީ، ހުވަދުއަތޮޅު، ދ، ތ، އަދި ލ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ 470 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާތާ ދެމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް މަސްވެރިން ބުނެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ މަސްވެރިން ބުނެފައިވަނީ ފައިސާ ދޫނުކުރަނީސް މުޒާހަރާ ކުރުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި، މި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މަސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ މަސްވެރިންގެ އަޑު ނާހާނަމަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 އާއި ހަމައަށް ކުއްޑޫ މަސްފެކްޓްރީގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިއްވާލައި، ކޫއްޑޫގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާ މަސްވެރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވާއިރު، ޝިޔާމްއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދީގެން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވި މެންބަރެވެ. އަދި ދާދިފަހުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިފްކޯއަށް ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދޫކުރާނެ މުއްދަތެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުރިންހެން ހިޔާލު ފާޅުކުރަން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނައިރަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން މީހުންތައް ޕިކަޕަށް އަޅާލުމާ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު: ރައީސް
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރޗުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވި، އަނެއްކާވެސް އައު ޑެޑްލައިނެއް
ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން، މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: މަސްވެރިން ތިބީ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުދޭހާ ހިނދަކު ދޫދޭގޮތަކަށްނޫން
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި 280 މިލިޔަން ރުފިޔާ، މާރޗު 5ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާ ޚަލާސްކުރާނެ: ޝިޔާމް