ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 14:48
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ މިސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ޓެކްސް ބޮޑުކުރާނެ: މެންބަރު ޔައުގޫބް
 
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރާނެ
 
މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި އުދަނގޫތައް ޖެހޭނެ
 
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުދޭއިރު ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ މިސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ޓެކްސް ބޮޑުކުރާނެ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި މެންބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުދޭއިރު ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި އުދަނގޫތައް ޖެހޭނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރާނެ ކަމަށާއި، އަސަންދަގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި، ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށާއި، ޑޮލަރު ވެސް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. މެންބަރު ވިދާޅުވީ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރާނެ ކަމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަން މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެއްޖެ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަސް އުދަނގޫވާނެ. ދަތިވާނެ. އޭގެ މާނައަކީ ދެތިން މަހެއް ދަތިވާނެއެއް ނޫން. ދެތިން އަހަރެއް ދަތިވާނެ ވާހަކަ. މިއުޅެނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަޖލިސް އިންތިޚާބަށްފަހު އެއުޅެނީ މުސާރަ ކުޑަކުރުމާއި، ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި، މިކަންކަން ކުރަން އެއުޅެނީ. ހަމައެއާއެކު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާނެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ޑޮލަރު ލިބޭ ޑޮލަރު ހިފަހައްޓާގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ނުދެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި، އާސަންދައިން ލިބެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުވަން މިކަހަލަ ބައިވަރުކަންކަން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާން އެއުޅެނީ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށްފަހު. މިހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން އަނެއްކާ ވެސް އެތައް ގުނައެއް ނިކަމެތިވެގެންދާނެ ކަމެއް. އޭގެ އިތުރުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ވާހަކަ. ފާޅުގައި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި. ޓެކްސް ރޭޓާއި، ޓޭކްސް ބޭންޑާއި ކުޅެން އެއުޅެނީ. އެހެންވީމަ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު މިސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެ ކަމަކީ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުން. އޭގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން. ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެގެންދާނެ. މިއީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް ނޫން. މިހާރު ވެސް މިއުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ އަގަޔާއި އަތާއި ދިމާނުވެގެން.
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ

މެންބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ޓެކްސް ނެގުމުން އެބޭފުޅުން އިދިކޮޅުގައި ތިއްބައި ފާޑުވިދާޅުވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިއްބައި އެކަން ދިފާއުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިސަރުކާރުގެ ތިމާވެށީގެ ވަޒީރު ވެސް އެކަމަށް ތާއީދު ކުރެއްވިކަން މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި