ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 08:50
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަ
ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ އުސޫލެއް ހެދުމަށް އެމްއެމްސީން ނިންމައިފި
 
މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ވަރަކަށް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާންމު ކުރަމުންދާނެ
 
ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން
 
ދިޔަވަރު.ކޮމް، ކުރުސީ.ކޮމް އަދި ދޮންއަމާ.ކޮމްއިން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝަކުވާ ލިބޭ

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކަމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެމްސީން ބުނީ، ކައުންސިލް ގާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގައި މައުލޫމާތާއި ޚިޔާލާއި ޚަބަރު ފެތުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެންނާއި ނުކޮށް ހިންގާ ވެބްސައިޓުތަކަކީ ވެސް "މީޑިއާ" ކަމުގައި ވަނީ މާނަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ އެ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްސީން ބުނީ މީޑިއާއެއް ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ ދިޔަވަރު.ކޮމް، ކުރުސީ.ކޮމް އަދި ދޮންއަމާ.ކޮމް މި ތިން ވެބްސައިޓުން ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ބާރު އަޅަނީ ރާއްޖޭގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވީއެންމެ ފުޅާމިނެއްގައި ހުޅުވާލާފައި އޮތުންކަން ފާހަގަކޮށް އެމްއެމްސީން ބުނީ ކަމުގެ ހަގީގަތް ނުބަލައި އަދި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފު ނުކޮށް ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ހައްސާސް މައްސަލަތަކުގައި ހަގީގަތް ނުބަލައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޖުތަމައަށްކޮށް ބައެއް މުހިންމު މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގީ މައުލޫމާތު މީހުންނަށް ހަގީގަތް ސާފު ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްސީން ބުނީ ދިޔަވަރު.ކޮމް، ކުރުސީ.ކޮމް އަދި ދޮންއަމާ.ކޮމްއާއި ގުޅޭގޮތުން މި ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ޝަކުވާތަކަށް ބަލާއިރު ހަގީގަތާ ހިލާފު މައުލޫމާތު ހުރިކަން މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ވަރަކަށް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާންމު ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ. އަދި މީޑިއާގެ ނަމުގައި ހަގީގަތާ ހިލާފު މައުލޫމާތުތައް ފަތުރަމުން އަންނަ އިރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އޮތުމަކީ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެންބަރުން ދެކޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހަދަން ކައުންސިލުގެ 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ.

އެމްއެމްސީން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މީޑިއާތަކާއި ކަމާގުޅޭ ޖަމިއްޔާތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތައް އަދި އާންމުންގެ ހިޔާލާއެކު އެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފާއިރު އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް މުޖްތަމައު ތެރޭ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އެމްއެމްސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ އަދި ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް