ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:53
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު އައްޔަންކުރައްވައި ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު އައްޔަންކުރައްވައި ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ހުސްނުއްސުއޫދު
ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި
 
ހުވާ ލައިދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން
 
ހުސްނުއްސުއޫދު ވަނީ ރައީސްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި، ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ސ. މީދޫ، ހަސަންކާރިގެ އަލްއުސްތާޒު ހުސްނުއްސުއޫދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ހުސްނުއްސުއޫދު މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ހުސްނުއްސުއޫދު ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2008/10) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރާ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ހުސްނުއްސުއޫދު ވަނީ، ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ރައީސްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކުރައްވާފައެވެ.

ހުވާ ލައިދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިނެވެ. އަދި ހުވާގެ އިގުރާރުގައި ހުސްނުއްސުއޫދު ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން، ހުސްނުއްސުއޫދާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް