ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 16:47
ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން
ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ފޭސް-2ގައި ވަގުތީ ޖެޓީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ހުޅުމާލެ-ފޭސް 2 ގައި ގާއިމްކުރި ވަގުތީ ޖެޓީ ބޭނުންކުރެވޭނީ ފީ އެއް ދެއްކުމަށްފަހު: އެޗްޑީސީ
 
ފީ ނުދައްކައި ޖެޓީއަށް އެއްވެސް އުޅަނދެއް ކައިރިކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން
 
މައި ހުޅުމާލެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖާގަ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ

މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ހުޅުމާލެ-2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމްކުރި ވަގުތީ ޖެޓީ ބޭނުންކުރެވޭނީ ފީ އެއް ދެއްކުމަށްފަހު ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލެއަށް މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ދަތިވެ އެކަން ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެ ކޯޕްރޭޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ ޖެޓީއެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ޖެޓީހެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކޯޕްރޭޝަންގެ މައި ހުޅުމާލެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފީ އެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ 18 ފެބްރުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ޖެޓީގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މި ނޫން ގޮތަކަށް ޖެޓީއަށް އެއްވެސް އުޅަނދެއް ކައިރިކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް