ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:16
އިސްރާއީލުން ރަފަހްއަށް ދިން ހަމަލާގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ސަރަޙައްދެއް
އިސްރާއީލުން ރަފަހްއަށް ދިން ހަމަލާގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ސަރަޙައްދެއް
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުން ރަފަޙްއަށް ދިން ހަމަލާ
އިސްރާއީލުން ރަފަހްއަށް ދިން ހަމަލާއާ މެދު ވިސްނުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން އދ.ގެ ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ
 
ސައުތު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރުން އދ.ގެ ކޯޓްގައި އެދިފައި ވަނީ ރަފަޙްގައި އެ ގައުމުން ދިން ހަމަލާއަކީ ވަގުތީ އަމުރާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ނިންމައިދިނުމަށް

އިސްރާއީލްގެ ރަހީނުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި ރަފަޙްގައި އިސްރާއީލުން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކާ މެދު ވިސްނުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން އދ.ގެ ކޯޓުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ސައުތު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރުން އދ.ގެ ކޯޓްގައި އެދިފައި ވަނީ ރަފަޙްގައި އެ ގައުމުން ދިން ހަމަލާއަކީ ވަގުތީ އަމުރާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ނިންމައިދިނުމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެ ގައުމުން ވަނީ ޣައްޒާގައި ހިންގި ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އަށް އިސްރާއީލު ހާޟިރުކޮށްފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން އެދުނު ފަދައިން ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އދގެ ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެ ކޯޓުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުން މަރުވުމާއި ޣައްޒާ ހަލާކުވުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިސްރާއީލަށް އެނގުމުގެ ހަ އަމުރެއް ނެރެ އިބްތިދާއީ ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ "އަވަސް ރިކުއެސްޓް" ގައި އައިސީޖޭއިގެ ކިބައިން އެދިފައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ 1.4 މިލިއަން މީހުން ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތްވުމަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރަފަޙްގައި އިސްރާއީލުން ހަމަލާއެއް ދޭން ފަށާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމަކީ ވެސް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުތައް އިތުރަށް ނިގުޅައިގަތުމެއް ކަމަށެވެ.

ރަހީނުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި އިސްރާއީލުން ރަފަޙްގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި، އާދިއްތަ އަދި ހޯމަ، ދެދުވަހު މަތިން ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި ފަލަސްތީނުގެ މީހުންގެ ޖުމަލަ ވަނީ 141 އަށް އަރާފައެވެ. އެއީ އާދިއްތަ ދުވަހު 74 މީހުންނާއި، ހޯމަދުވަހު 67 މީހެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އެ އޮފަރޭޝަނުގައި ހަމާސްގެ އަތްދަށުގައި ތިބި އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ފެނާންޑޯ ސައިމަން ކިޔާ މީހަކާއި، 70 އަހަރުގެ ލުއިސް ހާރު ކިޔާ މީހަކު ސަލާމަތް ކުރި ކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުގެ ތަރުޖަމާނު ރިއާ އެޑްމިރަލް ޑެނިއަލް ހަގާރީ ބުނީ އެ ދެ މީހުން ވެސް ފެނިފައި ވަނީ ރަފަޙްގެ އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން ރަފަޙްއަށް ހަމަލާތައް ދޭން ފަށާނެކަން އިއުލާނު ކުރުމާ އެކު ، ޣައްޒާއަށް އެއްގަމު މަގުން އަރައިގަތުމާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ދާނެ އެހެން ތަނެއް ނެތް ކަމުގެ އިންޒާރުތައް ދެއްވައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ގޮވާލައްވައިފައެވެ.

އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުالله ދެވަނައާ އެކު ހޯމަ ދުވަހު ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ޣައްޒާއަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މުހިންމު ބައިތައް މޭޒުމަތީގައި ހުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަރަގުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގޮވާލައްވަމުން ގެންދަވާއިރުވެސް  މިސްރާއި ގަތަރު މެދުވެރިވެގެން ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިލުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ފައުޖުތަކާއި ޣައްޒާގެ ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ބަދަލުކުރި ހަމަލާތަކުގައި 130 މީހަކު ހަމާސްއިން ވަނީ ރަހީނުކޮށްފައެވެ. އެ ހަމަލާތަކަށްފަހު ޣައްޒާގެ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލު ފައުޖުތަކުން ދެމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 28،340 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ. ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްކޮށްލައިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 67،984 އަށް އުފުލިފައެވެ.

ސާފު ބޯފެނާއި ކާނާ، އަދި ބޭސް ފަރުވާވެސް ނުލިބޭ ހާލުގައިތިބި ޣައްޒާގެ އާންމުންގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްލުމަށް އެ މީހުންނަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް