ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:01
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
މަޖިލިސް
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އެރުން
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
 
މިކަން ހިނގި ގޮތް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނެދޭން ޖެހޭ
 
މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާފައިވާ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު ހާޒިރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ (241) ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާފައިވާ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން މަސްއޮޑިތަކަކަށް ބޭރުގެ ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު އެރި ވާހަކަތަކާއި ބަސްދީގަތުންތަކާއި ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ އިޖުތިމާއީ ވިއުގަތަކުން ކެނޑިނޭޅި ދައުރުވަމުންދާއިރު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަރަހައްދާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލާން އޮތް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދޭކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެ މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރެއްވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ވަތް ނަމަ އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައިސް ރާއްޖޭގައި ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާތީ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމަކީ އިއްތިފާގެއްތޯ މެމްބަރުން ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

މެމްބަރުން ވަނީ ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ބައެއް ދިވެހި މަސް ދޯންޏަކަށް އެރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ، މިކަން ހިނގި ގޮތް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނެދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އާއްމުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް