ނަޝީ ޗޮކްލެޓްގެ ދާއިރާއަށް
ނަޝީގެ އުފަންދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒެއް!
 
ޚާއްސަ ހަފްލާތަކުގައި ހަދިޔާއަކަށް ދިނުމަށް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ހަދިޔާ
 
ނަޝީ ޗޮކްލެޓް ބޮކްސްގައި ބާރަ ފްލޭވަރ ހިމެނޭ
 
ނަޝީ ޗޮކްލެޓް ފިހާރައެއް ހުޅުވާނެ
ކ. މާލެ |
އައިމިނަތު ނަޝީދާ އަބޫބަކުރު ''ނަޝީ'' ލޯންޗްކުރި ޗޮކްލެޓް ބޮކްސް ދައްކާލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

''ނަޝީ ކޭކްސް'' އެއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ކޭކެވެ. އެހާ ބޮޑަށް މީހުންގެ މެދުގައި މިކޭކް މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީވެސް ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެއެވެ. ރީތި ޑިޒައިންތަކާ އެއްވަރަށް ކޭކުގެ ރަހައަށްވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ކޭކުގެ ދުނިޔޭގައި ނަޝީ ކޭކްސްގެ ވެރިޔާ އައިމިނަތު ނަޝީދާ އަބޫބަކުރު (ނަޝީ) ފިޔަޖަހަމުން ދާއިރު، އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ދީފައެވެ.

ނަޝީގެ އުފަން ދުވަހާ ގުޅިގެން މިވަނީ ''ނަޝީ ޗޮކްލެޓް'' ލޯންޗްކޮށްފައެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިއީ ނަޝީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބުނު ކުޑަ ސަޕްރައިޒަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި ނަޝީގެ ކޭކްސް މީރު މީހުންނަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްވެސް މެއެވެ. އެގޮތުން ނަޝީ މިވަނީ ޗޮކްލެޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަދެވުނު ގޮތް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ހިއްސާކޮށް ވަރަށް އުންމީދީ މެސެޖްތަކެއްވެސް މިވަނީ ދީފައެވެ.

ނަޝީ މިހާރު ހުރީ ޗޮކްލެޓް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ނިންމައިގެން

ނަޝީ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޗޮކްލެޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަދެވުނީ ފިިރިމީހާ ދިން ހިޔާލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ދާއިރާއަށް ވަނުމަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން ދުބާއީ، ސިންގަޕޫރު އަދި ރަޝިޔާ މީހެއް ކައިރިން ޗޮކްލެޓް ހެދުމަށް ޚާއްސަ ކޯސްތަކެއް ވަނީ ހަދާފައެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ''ނަޝީ ޗޮކްލެޓް'' ބާޒާރަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ލަސްވެގެންދިޔައީ ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަޝީ ވަނީ ޗޮކްލެޓް ހެދުމަށްފަހު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޗޮކްލެޓްގެ ރަހަ ދައްކާލާފައެވެ.

އޭރު ރަހަ ބެލި ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުން ބުނީ ވަރަށް މީރޭ. ޗޮކްލެޓް ހަދާފަ ވިއްކާށޭ. ނެގެޓިވް އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމަ އަސްލު ބޮޑަށް ޗޮކްލެޓްގެ ދުނިޔެއަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވީ.
އައިމިނަތު ނަޝީދާ އަބޫބަކުރު

ނަޝީ ޗޮކްލެޓަކީ އެހެން ޗޮކްލެޓްތަކާ ވަރަށް ތަފާތު ޗޮކްލެޓެކެވެ. 12 ފްލޭވަރ ބޭނުންކޮށްގެ ޗޮކްލެޓްތައް ހަދާފައިވަނީ ޚާއްސަ ޑިޒައިންތަކެއް މައްޗަށެވެ. ޗޮކްލެޓްތައް ހަދާފައި ހުންނަ ޑިޒައިންތަކުން ހިތް ދަމައިގަންނައިރު ރަހަ ވެސް އެހާ މީރެއެވެ. ނަޝީ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުވެސް މި މަސައްކަތަށް އޭނާ ހޭދަކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަޝީ ވަނީ ''ނަޝީ ޗޮކްލެޓް ފިހާރަ'' އެއްވެސް ހުޅުވަން ނިންމާފައެވެ.

ނަޝީ ކޭކްސް ފިހާރައެއް، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ޗޮކްލެޓް ފިހާރައެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ނަޝީ ބުނޭ
ކޮންމެ ކުލައަކަށް ވަކިން ޕެއިންޓް ކުރަން ޖެހެނީ. ހިއްކާފައި ދެވަނަ ކުލަ ޖައްސަން މިޖެހެނީ. ދެން އޭގެ ފަހުން ޝެލް މިއަޅަނީ. ޝެލް އަޅާފައި ޝެލް ހިއްކާފައި ފިލިންތައް މިއަޅަނީ. ފިލިންތައް ސެޓްވާން ބަހައްޓާފައި މަތި އަޅަނީ މި. އަނެއްކާ ހިއްކަން މިބަހައްޓަނީ. އެހެންވީމަ ވަރަށް ލޯންގް ޕްރޮސީޖަރއެއް ދެން. އެހެން ނޫނީ ނޯމަލް ޗޮކްލެޓް ވެއްޖެއްޔާ ޝެލް އަޅާ ބަހައްޓާފައި ފިލިން އަޅާލީމަ ނިމުނީ. މީގެ އިތުރުން ކޭކާ ހިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލަން ޖެހޭނެ ޗޮކްލެޓް ހަދާއިރު. ތަނުގެ ޓެމްޕަރޭޗަރގެ އިތުރުން ޗޮކްލެޓްގެ ޓެންޕަރޭޗަރ ބަލަން ޖެހޭނެ. ވޯކް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ތަން ވަރަށް ފިނިކޮށް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ. ވަރަށް އެކްސްޕެންސިވް އެއްޗެއް މިއީ. ބޮޑަށް ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ލެވޭތޯ މިބަލަނީ.
އައިމިނަތު ނަޝީދާ އަބޫބަކުރު

މިއީ ޚާއްސަ ހަފްލާތަކުގައި ހަދިޔާއެއް ގޮތުގައި ދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ހަދިޔާއެވެ. ކޭކު ހެދުމުގެ ދާއިރާގައި 38 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަޝީގެ ވިސްނުން މިހާރު ކުރީ ކޭކުގެ އިތުރުން ޗޮކްލެޓް ހެދުމުގެ ދާއިރާއިން ދެވޭނެ އެންމެ ކުރިއަކަށްދާށެވެ.

ނަޝީގެ އުފަންދުވަހާ ދިމާކޮށް 12 ފްލޭވަރ އަދި 6 ފްލޭވަރ ހިމެނޭ ޗޮކްލެޓް ބޮކްސްއެއް ނެރިފައިވާއިރު، އޯޑަރ ކޮށްގެން އަދި ނަޝީ ކޭކްސް ފިހާރައިން ވެސް ޗޮކްލެޓް ލިބޭނެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އާއްމުންގެ ތަރުހީބަށް ބެލުމަށްފަހު އައު ފްލޭވަރތައް ނެރެމުންދާނެ ކަމަށް ނަޝީ ބުނެއެވެ.

ކޭކު ހެދުމަށްވުރެ ޗޮކްލެޓް ހެދުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް މިއީ ކުރިއަށްދާން ރަނގަޅު ދާއިރާއެއް ކަމަށް ނަޝީ ބުނޭ

ނަޝީ ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިއީ އުދަނގޫ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ކުރިމަގު އޮތް ދާއިރާއެކެވެ. މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނުން މިއަދު މިދާއިރާއަށް ނުކުންނަން އެބަޖެހެއެވެ. ހުނަރުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހެއެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރިވަރަކުން ގައުމަށް ވެސް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެއެވެ. ނަޝީމެން ފަދަ މީހުންގެ ފަރާތުން މިސާލު މިއަދު ނަގަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
23%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
10%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
10%
މޮޔަވެއްޖެ
8%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
22 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 21:07
ޙުދާ
ނަޝީއަށް ފުުރުނީ ކިތައް އަހަރުކަން ކީއްވެތަ ނުޖެހީ. ޢެއީ މަ އެންމެ ބަލަން ބޭނުންވި އެއްޗަކީ މިޚަބަރުން.
raajjemv logo

All rights reserved