ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 09:33
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް 24 ބިލެއް ހުށަހަޅާނެ
 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް މި ދައުރުގައި ހުށަހަޅާނެ
 
ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ބިލް މި ދައުރުގައި ހުށަހަޅާނެ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީ 24 ބިލްކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މި ދައުރުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ބިލްތަކުގެ ތަފްސީލް މަޖިލީހާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

1. ބިމުގެ ބިލް

2. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލް

3. ރިއަލްއެސްޓޭޓް ވިޔަފާރީގެ ބިލް

4. އަރބަން ޕްލޭނިން އަދި އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ބިލް

5. ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ބިލް

6. ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

7. ކޮޕީރައިޓާއި އެއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލް

8. ދަތުރު ރާވާހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި ބެހޭ ބިލް

9. ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގެ ބިލް

10. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

11. ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ބިލް

Advertisement

12. ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

13 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި ގުޅޭ ބިލް

14. ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒްގެ ބިލް

15. ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޒިންމާގެ ބިލް

16. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

17. އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

18 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

19. ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލް

20. ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

21. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

22. މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

23 މީޑީއާ ކޮމިޝަންގެ ބިލް

24. ބްރޯޑްކާށްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް

މި ބިލްތަކުގެ ތަފްސީލް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި