ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 06:00
އެމްއާރްއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއް
އެމްއާރްއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން: އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ނިންމައި، އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
 
އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމް ކުރީ، ޝަރީއަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެމްއާރްއެމް އިން ކުރި ޚަރަދަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ރީފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި ނިންމުމަކީ، ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އަށް 3،000 މެންބަރުން ހަމަނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާކަން އެ ޕާޓީއަށް އީސީން އަންގާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެއާއެކު، އެމްއާރްއެމް އިން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އީސީން އެ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފު ނިންމުންތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން، އެމްއާރްއެމް އުވާލުވަމަށް އީސިން ނިންމި، އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި 3،000 މެންބަރުން ހަމަނުވާ ކަމަށް ބުނެ އީސީން ނިންމި ނިންނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ އިތުރުން، އެ ގާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ބާތިލް ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ މައްސަލަގައި ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނީ، އެމްއާރްއެމްއަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތެއް ދިނީ، އެ މުއްދަތުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތެއް އެނގެން ނެތް ގޮތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްއާރްއެމްއަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ނޯޓިސް ފޮނުވިއިރު، އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ތިބީ 2،981 މެންބަރުން ކަމަށް އީސީން ބުނި ކަމަށްވާއިރު، އީސީއަށް ޕްރޮސެސް ނުކުރެވޭ ފޯމުތަކެއް ހުރިކަން ނޯޓިހުން އެނގެން ނެތް ކަމަށް އެ ޙުކުމުގައި ބުންޏެވެ.

އަދި ތިން މަހުގެ މުއްދަތު ދިން އިރު ވެސް، އީސީއަށް ހުށަހެޅި ބައެއް ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި އެކަށޭނަ މިންވަރެއްގެ ލަސްކަމެއް ހިމެނޭކަން އެ މައްސަލައިން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ވެއެވެ.

Advertisement

އަދި ޤާނޫނު އަސާސީގެ (ހ) އަދި(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ކަން ކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ދުސްތޫރީ ހައްގެއް ކަމަށް ވުމާއެކު، އީސީގެ ނިންމުމަކީ ބާތިލު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެމްއާރުއެމް އުވާލުމުގެ އިތުރުން، ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށް އަންގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 25ގައި އެ ޕާޓީއަށް އެންގި އެންގުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް އެ ޙުކުމުގައި ބުންޏެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ، މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެމްއާރްއެމް އިން ޚަރަދުކުރި 50،000 ރުފިޔާ އެ ޕާޓީއަށް ދެއްކުމަށް، ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ކޯޓަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އީސީގެ މައްޗަށް އެ ޙުކުމުގައި އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އުވާލައި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އެދި އީސީން ނިންމި ނިންމުމަކI ޤާނޫނާ ޚިލާފް ނިންމުމެއް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން، އީސީގެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރަން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެ ޕާޓީން އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އެ އަމުރު އެ ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނެވެ.

އަދި އެއާއެކު، އެ ކޯޓުގެ އެ އަމުރު މުރާޖައާކޮށްދިނުމަށް އީސީގެ ފަރާތުން އެދުުނު ނަމަވެސް، އެ އަމުރު މުރާޖައާކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކަނޑައެޅިއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އަކީ ރައީސް މައުމޫން އަދި ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީ ހިންގެވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ދަރިކަލުން ފާރިސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް