ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 18:47
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަގު ބަންދުކޮށްފައި- ފައިލް ފޮޓޯ
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަގު ބަންދުކޮށްފައި- ފައިލް ފޮޓޯ
ޕޮލިސް
ހިށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މައްސަލަ
މާލޭ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ 111 ތަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
 
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް މީހުން ގެންނަނީ ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި
 
މިތަންތަން ހިންގަމުންދަނީ މާސާޖް ޕާލާ، ސެލޫން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި

މާލޭ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ 111 ތަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ މާލޭގައި އަދި މާލެސަރަހައްދުގައި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ 111 ތަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިތަންތަން ހިންގަމުންދަނީ މާސާޖް ޕާލާ، ސެލޫން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް މީހުން ގެންނަނީ ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ކަމަށެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ހަށިވިއްކުމާއި މަސާޖު ޕާލާތަކުގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ހިންގަމުންދާ ތަންތަން ނުވަތަ މާލެސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ތަންތަނާއި ބެހޭ ގޮތުން މިކުރަމުންދާ ތަހުގީގާއި އަދި ބެލެވޭ ބެލުންތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ 111 ތަން މާލެއާއި މާލެސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާކަން މިގޮތަށް. ސެލޫންގެ ނަމުގައި ނަމަވެސް މިތާ ތެރޭގައި ގައިރުގާނޫނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާކަން. އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ހަށިވިއްކުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުން މީހުން އެތެރެކޮށް އެމީހުން ބޭނުންކޮށްގެން ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންކަން ހިންގަމުންދާކަން.
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން

ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މީހުން ޑީޕޯޓު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ 111 ތަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހަކިވިއްކާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރެއެވެ. މަސާޖުޕާލާތަކާއި ސްޕާތަކުގެ ނަންނަމުގައި ހަށިވިއްކާ މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް