ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 10:44
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަދިޔާކުރާ ބްރޭންޑް ފޮށިތައް
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަދިޔާކުރާ ބްރޭންޑް ފޮށިތައް
ޓްވީޓަރ
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުން
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
 
މީގެ ކުރިން މިތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ
 
ފޮޓޯ އާއްމުކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ފަހު މިފަދަ 5 ޕޯސްޓެއް މިފްކޯއިން ވަނީ ޑިލީޓުކޮށްލާފައި

މިފްކޯއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓުކުރަނީ ނޫންކަމަށާއި އެއީ ޕްރޮޑަކްޓު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރަނީ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ މަސް ގަންނަ އަގު ދަށްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެވުމުން، އިތުރު ސުވާލުގެ ވަގުތުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ޔައުގޫބް ވަނީ މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކޮށް މަސްދަޅު ބަހަމުންދަނީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ދަށުންތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިފްކޯ އަށް މެންބަރު ޔައުގޫބު ވަޑައިގަތަސް، މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ހަމަ އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މިފްކޯ އިން ވަނީ ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން "ފަސްމީރު" ބްރޭންޑުގެ އެކި ބާވަތުގެ މަސްދަޅާއި އެ ބްރޭންޑުގެ އެކި އުފެއްދުންތައް ހިމަނާފައިވާ ފޮއްޓެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި މި ފޮށި ހަދިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯ ވެސް މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މި ކަމަށް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން ރައްދުވުމުން މިފްކޯ އިން ވަނީ އެ މަންޒަރުތައް ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރިން މި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައަށް %43ގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަށް: ހިސާން
އަމިއްލަ އަށް ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެންނަނީ
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މިސްރާބު އޮތީ ކައްސާލާފައި: ފަތުހުﷲ ޖަމީލް