ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 08:01
އިންޑިޔާ އައުޓް ނަމުގައި މިސަރުކާރުން ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ރާގު ވަނީ ބަދަލުވެފައި
އިންޑިޔާ އައުޓް ނަމުގައި މިސަރުކާރުން ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ރާގު ވަނީ ބަދަލުވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭރިޕޯޓް
"އިންޑިޔާ އައުޓް" ސަރުކާރުގެ ކަރަށް މެހޭ މަޅިއަކަށް ވަނީބާ؟
 
އަސްކަރީ ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި މަދަނީ މީހުން ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓްކުރަން މިސަރުކާރުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
 
އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރު އަދިވެސް އެގޮތުގައި އެބައޮތް

މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންކުރި އެކައްޗަކީ "އިންޑިޔާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވާ އުފެއްދެވި އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުން ވެލިފުކެއްވެސް ބޭރު ބަޔަކަށް ނުދިނުމަށާއި ބޭރު އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ ފަރާތެއްގެ ބޫޓު ޖޯޑަކަށްވެސް މިފަސްގަނޑުން ޖާގަ ނެތްކަން ހާމަކުރުމަށް ހިންގި "ގައުމީ" ކެމްޕެއިނެކެވެ. މިކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނިފައި އޮތީ އިންޑިޔާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ އިންޑިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވީ ވައުދަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބިކަމަށް ބުނާ ހާހުން ގުނާލެވޭ އިންޑިޔާ ސިފައިންނާއި އަސްކަރީ ބޭސްތައް މިފަސްގަނޑުން ބޭލުމެވެ.

ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު އަޑަށް ބާރުލާފައި އެތައް ހާސް އިންޑިޔާ ސިފައިންނެއް ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި އަސްކަރީ ބޭސްތައް ހަދައިގެން ތިބިކަމަށް ދައްކަމުންދިޔައިރު އޭރު ސަރުކާރުގައި އޮތް އެމްޑީޕީން ގެންދިޔައީ އެއީ ދޮގެއްކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ. އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޖާގަ ލިބެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއި އޮޅާފައިވާ ދެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ދުއްވަން އިންޑިޔާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާތީއެވެ. ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ދެއްކި ވާހަކައަކީ މިތަކެތި ދުއްވުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ހާސް އިންޑިޔާ ސިފައިންނެއް ރާއްޖެ އައިސް އަސްކަރީ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ބުރުއަރަމުންދާ ވާހަކައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް އެމްޑީޕީން ކުރާތީ އެސަރުކާރަށް ދިވެހިން ނޫނެކޭ ބުނެ ވެރިކަމަށް ގެނައީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސަދަތު ނަގަހައްޓައިދޭ ޕާޓީއެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ކަމަށް ޑރ މުއިއްޒު ވަޑައިގެންފިއެވެ. ސަރުކާރު އައިތާ ތިން މަސްވަނީއެވެ. ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި ޑޮނިއާ މަތިންދާބޯޓު މައްސަލައިގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އަންނަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ވާހަކަތައް ދާ މިސްރާބަށް ބަލާއިރު މިއީ އަދި ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް މުއިއްޒު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސިފަކޮށްދެއްވި ފަދަ ބިރުވެރި ރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާން ކަމާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއްތޯ އާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ޖާގަ ލިބެން ފަށައިފިއެވެ. އެންމެފަހުން މިހާރު ދެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތައް ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވަން ޔުނީފޯމު ނާޅައި، އިންޑިއާގެ މަދަނީ ބަޔަކު ތިބުމާމެދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޑރ މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށްވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ. އެމަސައްކަތް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވިއިރު ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި ޑޯނިއާ ދުއްވަން މަދަނީ މީހުން ތިބޭނެކަމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި މުއިއްޒެއްވެސް އަދި މި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެފައެއްނުވެއެވެ. އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަކީ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވާނީ ދިވެހިންކަމަށާއި އެވަރުގެ ގާބިލު ދިވެހިން ތިބިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެ ސަރުކާރު ދެމެދުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކުގައި ޔުނީފޯމު ނާޅާ މަދަނީ ބަޔަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ ކޮން ވިސްނުމެއްގެ ދަށުންކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ. އެކަމުގެ ޖަވާބެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްދަނީ ބޯޓުތައް ދުއްވުމުގައި އަސްކަރީ މީހުން ތިބިނަމަ އެމީހުން ވަގުތުން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަދަނީ ބަޔަކު އަންނަނަމަ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުންނަށް އެހާ ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އެވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ މީހުން ބުނަމުންދިޔައީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ސަރުކާރެއްގައި އިންޑިޔާގެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ފޮނުވާލެވޭނެކަމަށެވެ. އެ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންޑިޔާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މިހާރު ދައްކަމުންދާ ވާހަކައާއެކު ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިން ގޮތާއި ހާސް ބައި ތަފާތެވެ. އެކަމުގެ ނުރުހުން އޭރު އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި އުޅުނު މީހުންވެސް އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

މިކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ އެއް ބޭފުޅަކީ މިހަރަކާތުގެ މޭސްތެރިއާ ރައީސް ޔާމީނެވެ. އުފެދުނު ސިޔާސީ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއެކު ސަރުކާރު އުފެދުނުތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާ ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީނަށް ހަމަ ގައިމުވެސް މިއީ ބަލައިގަންނަން އެހާ ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އިންޑިޔާ އައުޓް ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުންދިޔަ ހަރަކާތް އޭރު ހުއްޓަވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނެރުއްވި ގަރާރަކުންނެވެ. އެހަރަކާތް ހުއްޓުވީ އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެގަރާރާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް އުފުލީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު އައިސް ތިން މަސްވާން ކައިރިވީއިރުވެސް ރައީސް ނެރުއްވި އެގަރާރު އޮތީ ހަމަ އެގޮތުގައެވެ. އެއީ ބޭގަރާރުގެ ނަމުގައި އޭރު އިދިކޮޅުގައި ތިއްބަވާ އެބޭފުޅުން ސިފަކުރެއްވިއިރު އަދިވެސް އެ ބޭގަރާރު ހަމައެގޮތުގައި އެބައޮތެވެ. އެގަރާރު ރައީސް މުއިއްޒު ބާތިލެއް ނުކުރައްވައެވެ. މާނައަކީ މިސަރުކާރުންވެސް ދެކެނީ އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މިސަރުކާރަށް މިގަރާރު ބާތިލުނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. މިސަރުކާރުން އެގަރާރު ދިރާސާކުރަނީއެވެ. އަދިވެސް ދިރާސާކޮށް ނުނިމެއެވެ. އެގަރާރު ބާތިލުނުކުރާހާ ހިނދަކު އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި އިންޑިޔާ އައުޓް ނަމުގައި މިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ހަމަ ހުސް ވާހަކަތަކެއްކަމެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އަމަލީ ގޮތުން ކަންކަން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން ފެންނަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކަންކަން ކުރައްވާތަނެވެ. ގައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކޮށް ގައުމިއްޔަތު އިސްކުރުމުގެ ނަމުގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންވެސް އަދި ހަމަ އުޅެނީ އިންޑިޔާ އައުޓް ނަމުގައި ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައަކީ އޮއްޓަރު ހުރި ވާހަކަތަކެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ނުދެވިގެންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އަނެއް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވަނީއެވެ. އެއިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އިންޑިޔާ އައުޓް ސްލޯގަން ބޭނުންނުކޮށްފިނަމަ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅެވެ. އިންޑިޔާ އައުޓް ނަމުގައި ދެއްކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ހުސް ވާހަކަތަކެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވަމުންދާ ވަރަކަށް މިސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ. އެމަޅި ދާނީ މިސަރުކާރުގެ ކަރަށް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ވާންކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް