ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 21:14
ޣައްޒާގެ ވީރާނާވެފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ޣައްޒާގެ ވީރާނާވެފައިވާ ސަރަހައްދެއް
އޭއެފްޕީ
އިސްރާއީލުން ރަފަހްއަށް އަރައިގަންނަން ރޭވުން
އިސްރާއީލުން ރަފަހްއަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ގޮވާލައިފި
 
ރަފަހްގައި ހިންގާ ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންތައް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓަށް ވަނީ އަންގާފައި

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އާބާދީ ބޮޑު ރަފަހްއަށް އަރައިގަންނަން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނަމުން ދިއުމާއެކު، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ސައޫދީ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިގޮތަށް ފުރިހަމަ ބާރާއެކު އެފަދަ ބައިބޯ ސަރަހައްދަކަށް ހަމަލާ ދޭންފަށައިފިނަމަ ވަރަށްވެސް ބޮޑު އިންސާނީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާނެކަމަށެވެ. އެފަދަ އަރައިގަތުމެއް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފިނަމަ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ގޯސްވާނެ ކަމަށްވެސް ސައޫދީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާތައް ފެށުނީއްސުރެ އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ދިއުމަށް އަންގަމުންނެވެ. ސައޫދީ ބަޔާނުގައި، މިގޮތަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް "ޑިޕޯޓް ކުރުން" ވެސް ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އިސްރާއީލުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތަކަށް ބޯލެނބުމެއްނެތި ކުރިޔަށްދާކަމީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް އަވަހަށް ބާއްވައި އިސްރާއީލުގެ ނުބައި ރޭވުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރުވެސް މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީން ވަގުތީ ފޭލިގެތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު މިސްރުގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައިވެސް ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ރަފަހްއަށް އެއްގަމުން އަރައި ހަމަލާތައް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އާންމުންގެ އާބާދީ އެސަރަހައްދުން ދުރަށް ގެންދިއުމަށް އެންގިކަމަށް ވެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ ޗެނަލް 12އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި، ރަފަހްގައި ހިންގާ ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންތައް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ބްލިންކަނަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުގައްދަސް ތަންތަން ހުންނަ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން އިސްރާއިލާއެކު ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އޮކްޓޯބަރު 7ވަނަ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 28 ހާހެއްހާ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައި ވެއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ މީހުން މިވަގުތު ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ ވަރަށްވެސް ދަތިހާލުގައެވެ. ކާބޯތަކެތި ދަތިވެގެންގޮސް ޖަނަވާރުތަކަށް ކާންދޭ ތަކެތިވެސް ކާންޖެހޭ ހިސާބަށްވަނީ ހާލަތު ގޯސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް