ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 17:37
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމު އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމު އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
ސަން އޮންލައިން
ގެދޮރުވެރިޔާ ފްލެޓް މައްސަލަ
މަޖިލިސް ކޮމެޓީ: ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އަދުރޭ ބައެއް މީހުންނަށް ގުޅައި ފްލެޓް ޔަގީންކޮށްދިން ކަމަށް ބުނެފި
 
ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަދުރޭ އާންމު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި، ފްލެޓް ޔަގީންކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ކޮމެޓީގައި ފާޅުކުރީ އާންމު މީހެއް
 
އެ ކަންބޮޑުވުން ކޮމެޓީގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވެސް ފާޅުކުރެއްވި

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދޫކުރި 4،000 ފްލެޓްގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ބަލަނިކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޙާއްސަ މުޝީރު އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ބައެއް މީހުންނަށް ގުޅައި، ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކޭ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ވަނީ ޙާޒިރުކުރެވި، ފްލެޓް ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަހުގީގާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ފްލެޓްތައް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން، އާންމު ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެގޮތުން އޭސީސީއަށް ސުވާލުކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އާންމުންގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތެއް ވަނީ ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަދުރޭ، އާންމު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި، ފްލެޓް ޔަގީންކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެ މީހާ ބުނި ގޮތުގައި، އޭސީސީން އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް، އެ މީހާގެ ގާތް މީހަކަށް އަދުރޭ ގުޅައި، ފްލެޓް ޔަގީންކޮށްދިނުމުން، އެ މީހާ ވެސް ސަރުކާރުން ނެރޭ މެންބަރަށް ތާއީދުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މީހާ އެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއިރު، ކޮމެޓީގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ އެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބާ ދިމާކޮށް، ސަރުކާރުން ނެރޭ މެންބަރުންނަށް ގެންދަވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރުމުގެ މަތިން، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ހާސް ފްލެޓުން އެބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން އޭސީސީއަށް ވެސް އިނގޭނެ ކަމަށާއި މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާ ބިރުތަކާއި ނަގާނެ ނާޖައިޒް ފައިދާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެތޯ ޔައުގޫބް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝާމިލް ވިދާޅުވީ އަދި މިހާ ހިސާބަށް ސްޕެސިފިކް ކޮށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ނެތް ނަމަވެސް، އެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ނަމަ އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދީ: އަކްރަމް
މި ސަރުކާރު މޮޅީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް: މެންބަރު ޔައުގޫބް
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް
ފްލެޓް ލިސްޓު އަލުން އެކުލަވާލަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން: ފަލާހު
މައްސަލަ ނެތް ފޯމުތައް ލިބިއްޖެ، ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ފްލެޓްތައް ދޫކުރުން ލަސްކުރަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން، ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔައުގޫބް