ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:18
އާޒިމާ ޝަކޫރު
އާޒިމާ ޝަކޫރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އާޒިމާ ޝަކޫރު
4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް
 
ހުކުމް ކުރީ އާޒިމާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
 
ފައިސާ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓިއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމް މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އެ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ އާޒިމާގެ ފަރާތުން އެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ބެލި މި މައްސަލައަކީ މ. އާސްތާނާ، އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ރަހުނު ބަހައްޓައިގެން، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ދޫކޮށްފައިވާ 3،186369.23 ރުފިޔާގެ ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ ޕްރޮޕަޓީ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް އާޒިމާގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ އަދާކުރަމުންނުދާ ކަމަށް ބުނެ، ފެސިލިޓީގެ ފައިސާއާއި މަހުން މަހައަށް އަރަމުންދާ މަންތްލީ ރެންޓަލް ފައިސާއާއި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި އަރަމުންދާ ފައިސާ އެކުގައި އެއްފަހަރާ އާޒިމާގެ ކިބައިން ހޯދުމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއެކެވެ.

ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އާޒިމާ ރަހުނު ބަހައްޓައިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުން އޭނާއަށް 3،186،369.23 ގެ ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ ޕްރޮޕަޓީ ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓިއެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ ޕްރޮޕަޓީ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން 2 ޖެނުއަރީ 2024 ގެ ނިޔަލަށް ފެސިލިޓީގައި ބާކީވާ 4،030،856.19 ރުފިޔާއާއި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ 125،499.13 ރުފިޔާއެކު ޖުމްލަ 4،156،355.32 ރުފިޔާ އިސްލާމިކް ބޭންކަން އާޒިމާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށެވެ.

އަދި 2 ޖެނުއަރީ 2024 ގެ ނިޔަލަށް ފެސިލިޓީއަށް އަރާފައިވާ ފައިސާއާއި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ 4،156،355.32 ރުފިޔާ އާއި މަހުން މަހަށް އަރަމުންދާ މަންތްލީ ރެންޓަލްއާއި ޗެރިޓީ ފައިސާ 2 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އާޒިމާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣައިރު ހާޒިރުގައި، ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި - މެމްބަރު އިސްމާއީލް
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ނިންމުމުން، ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން: އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ނިންމައި، އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
އާޒިމާއަށް ކުރި ޖިނާއީ ދައުވާތަކަށް 5 އަހަރު، 25 އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަދިވެސް ނުފެށޭ
ކޯޓަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިނެތަސް، އާޒިމާ ދައްކަވަންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ނޫން ކުންފުންޏަކުން "ކެމަލް" ބްރޭންޑު ކަމަށް ދައްކައިގެން ގެނައި ސިގިރޭޓުތައް ވިއްކުން މަނާކުރަން އަމުރެއް
ދިވެހިބަހާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ އާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އަށް އާޒިމާ ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމް އޮޅިއްޖެ