ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:08
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ތިނަދޫ ސިޓީގެ މައްސަލަ
ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ފަރުވާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން އެޖެންޑާ ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ވަޒީރު އާދަމް
 
ގދ. ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ނިންމައި، ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާތާ ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަނީ ވެފައި

ގދ. ތިނަދޫއަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދިނުމާގުޅޭ މައްސަލައަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ޤާނޫނީ ފަރުވާ ނުދެވި ލަސްވުމާ ގުޅިގެން، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައެޅުއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

އެގޮތުން ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބުން ލަސްވެ، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކުރެވި ކުރިއަށް ނުދިޔުމާ ގުޅިގެން ވަޒީރު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ތިނަދޫ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް މަޖިލިސް އިން ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފަރުވާ، ވިހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަޖިލީހުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކުރެވޭ ކަމީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ނިންމައި، ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާތާ ދެ މަސްވީ ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަޒީރު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް