ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 21:20
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދިއުނ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ހައްޖަށްދާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލުމަކުން
 
ފުރަތަމަ 50 ފަރާތަށް މި އަހަރު 1445 ވަނަ އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމު ފުރުސަތު ލިބޭނެ
 
ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1000 ފަގީރުން ދައުލަތުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހައްޖަށް ފޮނުވާނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަކުން ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ފަރުޟުގައި ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުގައި ބުނެފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ހިލޭ ފަރުޟު ހައްޖަށް ގެންދިއުން ހިމެނޭތީ، އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ރިޒާވްކުރާ ހައްޖު ކޯޓާއިން، "ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު" ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން، ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ފަރުޟު ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު 04 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ.

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1000 ފަގީރުން ދައުލަތުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ 50 ފަރާތަށް މި އަހަރު 1445 ވަނަ އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހައްޖަށް ފޮނުވާނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަކުންނެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖާގަ ލިބޭ ފަރާތްތައް ހައްޖަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ހައްޖަށް ގެންދާ މީހުންނަށް ކޯޓާ ހަމަޖައްސާނީ، މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ރިޒާވްކުރާ ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ކަމަށް އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖު ކިއު ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ މީހުންނަށް ހިލޭ ސާބަހަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހުން ހޯދުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ހައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ހުށަހަޅާ މީހަކީ އަސާސީ ތައުލީމު ލިބިފައިވާ އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އަދި ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް