ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 15:32
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޭސީސީ
ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަރުހަލާ ދިޔަގޮތް
ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަރުހަލާ އާއި މެދު ހިންގާ ޖިނާއީ ތަހުގީގު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
ދާއިމީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން 12،367 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވޭ
 
މިއަދާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ 325 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ގެދޮރުވެރިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ވަކި ބަޔަކަށް ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިތޯ ބެލުމަށް ތަހުގީގެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް ވިދާޅުވީ ފްލެޓް ދިނުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ފޯރމްތަކުގައި ހުރުމާއި ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަަމަށް އޭސީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަރުހަލާ އާއި މެދު ހިންގާ ޖިނާއީ ތަހުގީގު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި ނާޖާއިޒް މަންފާ އެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަންފާ އެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ތަހުގީގުކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ކޮށްފައިވާ ނިޔަތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ އެ ތަހުގީގަށް ފަހުގައިކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޭސީސީން ވަނީ ފޯރމުތައް ހުށަހެޅި އިރު ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތު ސައްހަ ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ މައްސަލަ ފުލުންނާއި ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭސީސީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން 7 މީހަކާއި ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖިނާއީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ކުށެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވެސް ކުރައްވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރާނެ ކަަމަށް އޭސީސީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭސީސީން ވިދާޅުވީ، މިއަދާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ 325 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްއަށް 5115 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށާއި، ދާއިމީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން 12،367 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށްވެސް އޭސީސީން މައުލޫމާތުދެއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ކެމްޕޭނު ޑޯޓުޑޯގައި ބަހަމުންދާތަން އޭސީސީއަށް ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވުން
"ރަސްމާލެ" އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އިން ބަލަނީ
ސާފުކޮށް ފެންނަނީ އަތް ހޫރާލާ ޖެހި މަންޒަރު، ޕޮލިސް އޮފިސަރުގެ ކުށް ފޮރުވައި ތަރުޖަމާނު ހެދީ ދޮގު!