ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:09
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ހަމާސްގެ އޮފިޝަލުން ދަނީ ދިރާސާ ކުރަމުން
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ހަމާސްގެ އޮފިޝަލުން ދަނީ ދިރާސާ ކުރަމުން
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލާއި ހަމާސްގެ މަޝްވަރާތައް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ހަމާސްގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތް: ހަމާސް
 
އިސްރާއީލުން ބުނަނީ ޣައްޒާގައި އަދިވެސް 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާމެދު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ހަމާސްގެ ވެރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ޚިޔާލުފަތާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ އޮމާންކަމާއެކުގައި ކަމަށް ހަމާސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ހަމާސް އިން ބުނީ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލާގައި އެތެރޭގެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އޮޅުވާލާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ އެއްބަސްވުމާ މެދު އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ހަމާސް އިން ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޖަމާޢަތުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން ބުނީ އިސްރާއީލާ އެކު ވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް އެދެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފަލަސްތީނު ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި އަދިވެސް ސްޓިކް ޕޮއިންޓްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މަޝްވަރާ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހަމާސްގެ އިސް އޮފިޝަލަކު "ނިއު އަރަބް" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ "ވިސްނައިގެން އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރާ ވާހަކަތަކެއް" ކަމަށެވެ.

ނަން ހާމަނުކުރަން ބޭނުންވާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ޖަމާއަތުން އިއުތިރާޒުކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ޝަރުތުތައް އަދިވެސް ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހަމާސް އިން މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ބުނެފައި ވަނީ، ޣައްޒާގައި އެ ޖަމާއަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލުމާއި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާ ބެހޭ އާ ހުށަހެޅުމެއް އެ ޖަމާއަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެހުށަހެޅުން ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން ބުނަނީ ޣައްޒާގައި އަދިވެސް 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ހަމާސް އިން ދިން ކުއްލި ހަމަލާގައި ހަމާސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 253 މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާއީލާއި އެމެރިކާ އަދި މިސްރުގެ އިންޓެލިޖެންސް އިސްވެރިން ގަތަރުގެ ބޮޑުވަޒީރާ އެކު ޕެރިހުގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ހަމާސްގެ ވެރިޔާ އިސްމާއިލް ހަނިއްޔާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގާހިރާއަށް ވަޑައިގެން އެއްބަސްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއިރު، މިއީ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ތެރޭގައި އޭނާ ކުރައްވާ ފުރަތަމަ އާންމު ދަތުރުފުޅެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ހުށަހެޅުއްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ދެފަރާތުންވެސް އެބަސްވެއްޖެނަމަ ހަނގުރާމަ އަށް ހަ ހަފުތާގެ މެދުކެނޑުމެއް އަންނާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ.

އިސްރާއީލުން އޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަކީ ހަމާސް ހަލާކުކުރުން ކަމަށާއި އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވަންދެން ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބައެއް ވަޒީރުން ގެންދަވަނީ ބާރު އަޅުއްވަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަޒީރުންނަށް އަންގާފައި ވަނީ މަޝްވަރާތައް އަދިވެސް އޮތީ ވަރަށް ކުރީ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި އަދި ވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކާއި އެއްގަމު ހަމަލާތަކުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 27،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އާންމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް