ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 19:13
ޒަޚަމްވި މީހުންތައް އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޒަޚަމްވި މީހުންތައް އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ޙާލަތު
ޣައްޒާގެ 8،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ބޭނުންވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
 
ޕީޕަރކޯން ވިދާޅުވީ ރެފަރަލް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 6،000 މީހުންނަކީ ހަނގުރާމައާ ގުޅުންހުރި ޒަޚަމްތައް ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް

ޣައްޒާގެ 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ނުވަތަ އެހެން ތާކަށް ގެންގޮސްގެން އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ހަނގުރާމައާ ގުޅުން ހުރި ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު ރިޗަޑް ޕީޕަރކޯން ވީޑިއޯ ލިންކް މެދުވެރިކުރައްވާ ޖެނީވާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ ބަލި މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާދެވެން ޣައްޒާގައި މިހާރު ނެތްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މީހުންނަށް އަވަސް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި މިސްރު މަގުން މިސްރަށް ނުވަތަ އެހެން ތަންތަނަށް ނަމަވެސް ބަލި މީހުން ތަރުތީބުކޮށް، ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕަރކޯން ވިދާޅުވީ ރެފަރަލް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 6،000 މީހުންނަކީ ހަނގުރާމައާ ގުޅުންހުރި ޒަޚަމްތައް ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށާއި 2000 މީހުންނަކީ އެހެނިހެން ސިއްހީ ހާލަތްތައް ހުރި މީހުން ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ރަފާހް ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް 1025 އެހީތެރިންނާއެކު ޖުމްލަ 1،243 ޕޭޝަންޓުންއެކި ސަރަޙައްދު ތަކަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޒަޚްމްވެފައިވާ 790 މީހުންނާއި، އެހެނިހެން ތަފާތު ބަލިތަކުގައި ތިބި 445 މީހުން ޣައްޒާއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސްރާއި އެހެނިހެން ގިނަ ގައުމުތަކުން ބަލި މީހުންގެ ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް ރެފަރަލް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޣައްޒާގައި ނެތް، އަދި ބަލި މީހުންނާއި ސިއްހީ ބައިވެރިންނަށް އަލުން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގޮސް ފަރުވާ ހޯދުމާއި، އެ ހޮސްޕިޓަލްތައް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް."
ޕީޕަރކޯން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މިޝަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަންދޫބު ވިދާޅުވީ ޖެނުއަރީ މަހު 15 މިޝަން ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެންމެ ތިން މިޝަން ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގައި ސަލާމަތީ ގެރެންޓީތަކާއި ހިއުމެނިޓޭރިއަން ކޮރިޑޯތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަދި ހަލުވިކަމާއެކު އިންސާނީ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނުވަދެވޭތީ ސިއްހީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ