ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:09
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ރައީސް އޮފީސް
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާ
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް
 
ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާގޮތް ބެލުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފެވެ. މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހަސަން ލަތީފް ފޮނުއްވި ސިޓިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމަށް މާލޭގެ މަގުމަތިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދީފައިވާ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކޮށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެތަހުގީގު ނިންމާލަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމީޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދީފައިވާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގެ ތަޙްޤީޤު ފުލުހުން ގެންދާގޮތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހަމަލާ، އެ އޮފީހުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ސައިކަލެއްގައި އައި ދެ މީހަކު، ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕީޖީގެ ސެކިއުރިޓީވެސް ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް