ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 08:55
ކޮމިއުނިޓީ ފޯރަމް 2024
ކޮމިއުނިޓީ ފޯރަމް 2024
ޕޮލިސް
ކޮމިއުނިޓީ ފޯރަމް 2024
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 'ކޮމިއުނިޓީ ފޯރަމް 2024' މަނަދޫގައި ބާއްވައިފި
 
ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ރަށްރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުން ހިމެނޭހެން 45 މީހުން ބައިވެރިވި

ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ 'ކޮމިއުނިޓީ ފޯރަމް 2024' ނ. މަނަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ފޯރަމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށް ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފޯރަމެވެ.

މި ފޯރަމުގައި، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށް ނޯތު ޕޮލިސްގެ ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅަށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީން، ނޯތު ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ އަލީ، ނ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޝުއައިބް ޢަބްދުއްރަހްމާން، ޅ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އާދަމް އަދި ސްޓްރެޓެޖީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާމިނަތު އަޒްމާ ހަސަން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ފޯރަމުގައި، ނ. އަތޮޅާއި ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި އެ ދެއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ރަށްރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުން ހިމެނޭހެން 45 މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ފޯރަމުގައި، މުޖުތަމައުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއި، މުޖުތަމައުއިން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އިތުބާރު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ދެފަރާތް ގުޅިގެން ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމުވެފައިހުރި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ އަދި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިި ފޯރަމްގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް