ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:54
އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމައީލް (އިބުރާ)
އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމައީލް (އިބުރާ)
ސަން އޮންލައިން
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކެއް ބަދަލުކުރުން
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައެއް ބާތިލުކުރަން ކޯޓަށް ދިޔުމަކީ، މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމުގެ މަސައްކަތް: އިބްރާ
 
އިބުރާ ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ނެތިގެން ދިޔުމަކީ ކޯޓުތައް ވެސް ނެތިދިޔުން ކަމުގައި
 
އަދި މަޖިލީހުގެ ކަމެއް ހިންގި ގޮތް ނުވަތަ ނިންމި ނިންމުމެއް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ނުބެލޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 88 އަދި 90 ވަނަ މާއްދާގައި، މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައެއް ބާތިލުކުރަން ބަންޑާރަ ނައިބު، ސުޕްރީމު ކޯޓަށް ދިޔުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ސަރުކާރު ގަދަވެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމައީލް (އިބުރާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބުރާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަޒުލުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ބަޔާން ކުރާ މައްދާތަކަށް ބަދަލުގެނައީ، އެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭރުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމު ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން އެކަމަށް އިޝާރަތްކުރައްވަމުން އިބުރާ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައެއް ބާތިލްކުރަން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަޙްމަދު އުޝާމު، ސުޕްރީމު ކޯޓަށްދިޔުމަކީ، އެ މަގާމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އައްޔަނުކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދިނީ ސަބަބެއް ނެތި ނޫންކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މަޖިލީހަށް ދައުވާ ކުރަނީ ވެސް އަދި ދިފާއު ކުރަނީ ވެސް ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އިބުރާ ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ ކުޑަ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމުން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އަދި މަޖިލިސް ނެތިގެން ދިޔުމަކީ ކޯޓުތައް ވެސް ނެތިދިޔުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އިބުރާ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ކަމެއް ހިންގި ގޮތް ނުވަތަ ނިންމި ނިންމުމެއް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ނުބެލޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔުނު ހަނދުމަފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

އިބުރާ އެފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުން، 90 ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުނުވާނަމަ، މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 88 ވަނަ މާއްދާ ކަމަށްވާ، މަޖިލިސް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު ކަނޑައެޅުމުގެ (ށ)ގައި އޮތީ، ޤާނޫނޫ އަސާސީން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގި ގޮތުގެ ސައްޙަކަން ބެލުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ފާހަގަކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 90 ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގައި މެމްބަރަކު ނުވަތަ އެނޫން ވެސް މީހަކު، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފް ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެއްކި ވާހަކައެއް، ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމީހަކު ހާޒިރުކޮށް، ތަހުގީގެއް ހިންގައި، ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދެއްކޮށް ނުވަތަ ދައުވާއެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުން 2 އަމުރެއް ނުނެރޭ، ދިމާވީ އިދާރީ އޮޅުމެއް
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާނީ ސިޔާމް
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އީޕީއޭ ގާނޫނީ ގޮތުން މިނިވަންކޮށް، ބާރު ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތް
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް