ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 21:39
ވިއްކުން މަނާކުރި ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ހަނީ އެންޑް އަލްމަންޑް ޗޮކްލެޓް
ވިއްކުން މަނާކުރި ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ހަނީ އެންޑް އަލްމަންޑް ޗޮކްލެޓް
ފޮކްސް
ޓޮބްލެރޯންގެ މިލްކް ޗޮކްލެޓް މަނާކުރުން
ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތީ، ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ޗޮކްލެޓް ނުވިއްކަން އަންގައިފި
 
މައްސަލަ ދިމާވި ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ހަނީ އެންޑް އަލްމަންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 1، 2024ގައި
 
އެ އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކަރުގައި ޕްލާސްޓިކްކޮޅެއް ތާށިވުން، ނުވަތަ ދަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެ

ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ޓޮބްލެރޯން ޗޮކްލެޓް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާތީ، އެ ނުވިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ(އެމްއެފްޑީއޭ)ން އަންގައިފިއެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ، ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ޓޮބްލެރޯން ބްރޭންޑުގެ މިލްކް ދެ ވައްތަރެއްގެ ޗޮކްލެޓް އެތެރެވެފައި ވާކަމަށް، ޔޫރަޕްގެ ރެޕިޑް އެންޑް ސިސްޓަމް ފޯ ފުޑް އެންޑް ފީޑް އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޑް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީސް ނެޓްވޯރކް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައި ވާކަމަށެވެ.

ޗޮކްލެޓް އުފައްދާ މެޝިނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތީ، އެ އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކަރުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮޅެއް ތާށިވުން ނުވަތަ ދަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެކަމަށް އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި ވާކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ދަށުން، ހަ ލޭބަލެއްގައިވާ ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ޗޮކްލެޓް އެތެރެނުކުރުމަށާއި ނުވިއްކުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މައްސަލަ ދިމާވި ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ހަނީ އެންޑް އަލްމަންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 1، 2024ގައެވެ. މި ޗޮކްލެޓްތައް އުފެއްދާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 1، 2023ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް