ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 16:58
އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
 
ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަން
 
މައުލޫމާތު ހިއްސާނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވޭ
 
ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ މީޑީއާތަކަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއި މައުލޫމާތު ދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދުފުޅާ އެކުގައެވެ. ދެފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތާއެކު، ގައުމު ހިންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ދެ މަސްވެގެން ދިޔައިރު، ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަން ހުންނަވާ ބޭފުޅާއަށް "ސްކޯޕް" ދަށްކަމުން ނޫސްވެރިންގެ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ރައީސް އޮފީހުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މައުލޫއާ ނުގުޅޭތީ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވެން ނެތްކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާ ގުޅިގެން ނާޒިމް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެބޭފުޅާ ވެސް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޯޕް ދަށްކަން އަމިއްލަފުޅަށް ނާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުތައް ބައްޓަންކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ވެސް ނާޒިމްއަށް ޖަވާބު ދެއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނޫސްވެރިން ފާހަގަކުރެއްވި އެއް ކަމަކީ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބު ހާމަކޮށްދިނުމަށާއި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުމުގައި އުރީދޫ އަދި ދިރާގު ހަމަހަމަކުރުމުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ކިހާ ގެއްލުމެއް ސަރުކާރަށް ވާނެތޯއެވެ. ނަމަވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ''ޑީޓެއިލް ކަލްކިއުލޭޝަނެއް ނެތް'' ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ފީ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމައި، މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް މިފްކޯ ބޯޑަށް މަސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައި، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވިއިރު، ނޫސްވެރިން ވަނީ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދެއްވޭނެ ވަގުތެއް ނުވަތަ ޖަވާބު ދެއްވޭނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށްތޯ ވެސް އަހާފައެވެ. އެއީ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ނެތިއެއް ނޫނެއެވެ. 31 ޑިސެންބަރު 2023ގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝަހީބު އެމަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށްފަހު، މިއަދާހަމައަށް ވެސް އެމަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަންވީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ގައުމާ ގުޅުންހުރި ހައްސާސް މައްސަލަތަކުގައި، ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިސްޓަރުންނަށް ގުޅި ނަމަވެސް އެކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ނުލިބެއެވެ. އެ މައްސަލަ ވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ބާއްވަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން، ރައީސް އޮފީހުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނިނަމަވެސް އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ދަންނަވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ސުވާލުތަކަށް ވެސް ނާޒިމް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ބަހުސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށެވެ.

ބަހުސަށް ދާން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ނާޒިމް އެ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ޚުދު ނޫސްވެރިންނަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ނޫސްވެރިން ދާނީ ވެސް ސުވާލުކުރާށެވެ. ސުވާލުކުރުމަކީ ބަހުސްކުރުން ކަމަށްވާނަމަ، ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވަތު ނުދީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމެވުންތައް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރުމުން މާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އޭރުން ނޫސްވެރިންގެ ވަގުތު ސަލާމަތްވާނެތާއެވެ.

އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން، ލިބެންޖެހޭ ބައިވަރު މައުލޫމާތުތައް އެބަހުރި. ނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތުތައް މިގަޑީގަ ގެނައުން އެއީކީ އަޅުގަނޑުގެ މި ސްކޯޕްގެ ތެރޭގަ މިވަގުތު ހަމަޖެހިފަ އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ، އަޅުގަނޑު އެ މައުލޫގެ ތެރެއަށް ނުވަނުން އެއީ އަޅުގަނޑަށްވެސް އަދި ތިބޭފުޅުންނަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަންނޭނގެ.
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް

ގަޑިއެއްގެ އިރަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔަ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވުނު ނަމަވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރަކީ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އައި ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނާޒިމްގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނާ ދެން އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރެއްވީ ޝަހީބާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލެވެ. މިދެ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރިއަށްގެންދެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސްކޯޕް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވައި ދޫކޮށްލަވައެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ޚަލީލު ނޫސްވެރިންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިނަމަވެސް، ފަހަކަށްއައިސް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ދެއްވާ ޖަވާބަކީ، އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީތަކަށް ފޮނުއްވާފައި ވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބޭ ދުވަހަކަށް އިރެއް ނާރައެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ހޯދުމަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައެވެ. ޖަވާބު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައި ވެއެވެ. މޮހަނަށް އޮޑި ދިން އުސޫލުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާނަމަ އެބޭފުޅުންގެ އަގު ވެއްޓި، ސަރުކާރުގެ ބޭޒާރުވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެއެވެ. ނޫސްވެރިން ރައިޓް ޗެނަލަށް ދިއުމަށް މިސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާއިރު، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންނަށް މިގައުމުގައި އަދި މިސަރުކާރުގައި ހިނގާ ކަންކަން ސާފުކޮށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ރައިޓް ޗެނަލަށް ވަޑައިގަތުން މާ ބުއްދިވެރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރުން: މިސަރުކާރުން ބަދަލުކުރީ މަޝްރޫއުގެ ނަން
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ރޯދަ މަހު ކާބޯތަކެތި އަގުބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގުދަންކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ
އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ 76 ރަށަކަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ ޓެސްޓިން އުސޫލުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރަނީ
އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުން: ދެގައުމުގެ ބަޔާން ތަފާތުވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތް
މިއަދުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެއްނުވޭ: ނާޒިމް